search
Sök
menu
Meny

Vår livsmiljö


Foto: Christina Lindqvist

I det prioriterade området Vår livsmiljö ingår kommunens arbete med t.ex. sjöar och vattendrag, naturvård, luftkvalitet, buller och förorenad mark. På fliken Beskrivning nedan redovisas en kort orientering kring de frågor som ingår i området. Under rubriken Dokument längst ned redovisas de kommunala dokument där kunskapsläge finns sammanställt inom detta prioterade område.

Klimat

Målet bedöms inte kunna uppnåsVäxthusgasutsläpp

Delmål PHU.1.1

Utsläpp av växthusgaser* i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 40 % från 1990 till 2020.

Åtgärdsstatus:  25 av 36 åtgärder är genomförda
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet bedöms kunna uppnåsKoldioxidutsläpp - kommunal verksamhet

Delmål PHU.1.3

Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter i kommunal verksamhet ska minska med minst 70 % till 2020. Basår 2007.

Åtgärdsstatus:  12 av 19 åtgärder är genomförda
Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend

Luft

Osäkert om målet kan uppnåsPartiklar (2020)

Delmål PHU.1.7

Senast 2020 ska halten:

  • partiklar (PM2,5) < årsmedelvärdet 10 µg/m³ och dygnsmedelvärdet 25 µg/m³ .
  • partiklar (PM10) < årsmedelvärdet 15 µg/m³ och dygnsmedelvärdet 30 µg/m³. (Nationellt mål)
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda
Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend

Målet bedöms inte kunna uppnåsKvävedioxid

Delmål PHU.1.8

Senast 2020 ska halten av kvävedioxid inte överstiga 20 µg/m³ luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 µg/m³ luft beräknat som timmedelvärde (98-percentil). (Nationellt mål).

Åtgärdsstatus:  0 av 1 åtgärder är genomförda
Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend

Osäkert om målet kan uppnåsBenso(a)pyren

Delmål PHU.1.5

Senast 2017 ska halten benso(a)pyren inte överstiga 0,1 nanogram/m³ som årsmedelvärde. (Nationellt mål)

Målet bedöms kunna uppnåsBensen

Delmål PHU.1.6

Senast 2020 ska halten av bensen inte överstiga 1 µg/m³ beräknat som ett årsmedelvärde. (Nationellt mål)

Friluftsliv

Målet bedöms kunna uppnåsFriluftskommuner - ranking

Delmål PHU.1.19

Jönköping skall vara Sveriges bästa* friluftskommun senast 2020.
*Naturvårdsverkets enkät; Sveriges friluftskommun.

Åtgärdsstatus:  4 av 12 åtgärder är genomförda

Giftfri miljö

Målet har inte uppnåttsGifter i fisk

Delmål PHU.1.13

Halterna av kvicksilver, PCB och dioxiner i fisk i södra Vättern ska 2015 understiga angivna gränsvärden för konsumtion och saluhållning.

Åtgärdsstatus:  0 av 2 åtgärder är genomförda

Osäkert om målet kan uppnåsFörorenade områden med mycket stor risk

Delmål PHU.1.19

Minst 25 % av områdena med mycket stor risk (riskklass 1) för människors hälsa eller miljön ska vara åtgärdade senast 2025. (nationellt mål)

Åtgärdsstatus:  0 av 2 åtgärder är genomförda

Osäkert om målet kan uppnåsFörorenade områden med stor risk

Delmål PHU.1.20

Minst 15 % av områdena med stor risk (riskklass 2) för människors hälsa eller miljön ska vara åtgärdade senast 2025. (nationellt mål)

Åtgärdsstatus:  0 av 2 åtgärder är genomförda

Vatten och våtmarker

Osäkert om målet kan uppnåsFörsurning

Delmål PHU.1.15

Andelen försurningspåverkade vattendrag och sjöar ska minska. 2020 ska 50% av uppföljningslokalerna hysa öring och bottenfauna som är opåverkad av försurning.

Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet bedöms inte kunna uppnåsÖvergödning

Delmål PHU.1.16

I vattenförekomster där vattendraget inte uppnår vattenmyndighetens kvalitetskrav eller där det finns risk för försämring ska kommunen arbeta aktivt för att kunna uppfylla kraven senast 2021.

Åtgärdsstatus:  6 av 10 åtgärder är genomförda

Osäkert om målet kan uppnåsVandringshinder

Delmål PHU.1.19

Vandringshinder försvårar eller omöjliggör för fisk och andra vattenlevande organismer att kunna utnyttja hela vattendrag för uppväxt eller lekplatser. I de vattendrag som inte uppnår vattenmyndighetens kvalitetskrav p.g.a. vandringshinder ska kommunen arbeta aktivt för att kunna uppfylla kraven senast 2021. Påverkan på översvämningsrisk eller markstabilitet ska beaktas.

Åtgärdsstatus:  0 av 3 åtgärder är genomförda

Djur och växter

Målet bedöms kunna uppnåsKlass 1- och 2-områden skyddas

Delmål PHU.1.17

Områden som getts värdeklass 1 eller 2 i Naturvårdsprogrammet ska undantas från exploatering och andra skadliga ingrepp. Om ingrepp inte går att förhindra ska kompensation göras genom restaurering/återställande/bevarande av liknande naturområde på annan plats i kommunen.

Åtgärdsstatus:  0 av 3 åtgärder är genomförda
Huvudområde PHU.1
Senast ändrad: 2017-09-13