search
Sök
menu
Meny

Övergripande miljömål


Foto: Christina Lindqvist

Målen utgörs på en övergripande nivå av de 14 nationella miljömåla som Jönköpings kommun berörs av. Dessa har i vissa fall även brutits ned i mätbara lokala mål som redovisas under områdena Vår livsmiljö, Boende och stadsutveckling, Energi och transporter samt Produktion och konsumtion .

Delområden

Generationsmålet

Delområde PHU.0.0

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Åtgärdsstatus:  3 av 5 åtgärder är genomförda

Begränsad klimatpåverkan

Delområde PHU.0.1

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Åtgärdsstatus:  11 av 12 åtgärder är genomförda

Frisk luft

Delområde PHU.0.2

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Bara naturlig försurning

Delområde PHU.0.3

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Åtgärdsstatus:  4 av 4 åtgärder är genomförda

Giftfri miljö

Delområde PHU.0.4

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Åtgärdsstatus:  4 av 19 åtgärder är genomförda

Skyddande ozonskikt

Delområde PHU.0.5

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot
skadlig UV-strålning.

Säker strålmiljö

Delområde PHU.0.6

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Ingen övergödning

Delområde PHU.0.7

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Åtgärdsstatus:  6 av 10 åtgärder är genomförda

Levande sjöar och vattendrag

Delområde PHU.0.8

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.

Åtgärdsstatus:  10 av 20 åtgärder är genomförda

Grundvatten av god kvalitet

Delområde PHU.0.9

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Åtgärdsstatus:  2 av 4 åtgärder är genomförda

Myllrande våtmarker

Delområde PHU.0.11

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Åtgärdsstatus:  2 av 5 åtgärder är genomförda

Levande skogar

Delområde PHU.0.12

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Åtgärdsstatus:  6 av 10 åtgärder är genomförda

Ett rikt odlingslandskap

Delområde PHU.0.13

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Åtgärdsstatus:  2 av 4 åtgärder är genomförda

God bebyggd miljö

Delområde PHU.0.15

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Åtgärdsstatus:  35 av 63 åtgärder är genomförda

Ett rikt växt- och djurliv

Delområde PHU.0.16

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Åtgärdsstatus:  23 av 40 åtgärder är genomförda
Huvudområde PHU.0
Senast ändrad: 2017-09-13
Delansvarig: