search
Sök
menu
Meny

Energi och transporter


Foto: Christina Lindqvist

I det prioriterade området Energi och transporter ingår kommunens arbete med energieffektivisering i befintlig verksamhet, val av energikällor, energiproduktion, val av fordonsbränslen och fordonsslag samt transportereffektivisering.
På fliken Beskrivning nedan redovisas en kort orientering kring de frågor som ingår i området. Under rubriken Dokument längst ned redovisas de kommunala dokument där kunskapsläge finns sammanställt inom detta prioterade område.

Energi

Osäkert om målet kan uppnåsEnergianvändning

Delmål PHU.3.1

Energianvändningen¹) per invånare ska minska med minst 10 % från 1990-2020. (EoK)

Åtgärdsstatus:  10 av 15 åtgärder är genomförda
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet bedöms inte kunna uppnåsLokal elproduktion

Delmål PHU.3.7

Av den totala mängden elenergi som används i kommunen (geografiskt område) ska minst 50 % vara lokalt producerad i kommunen och förnyelsebar senast 2020.

Åtgärdsstatus:  2 av 3 åtgärder är genomförda
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet har inte uppnåttsKraftvärmeel/fjärrvärme

Delmål PHU.3.14

Senast 2015 ska minst 97 procent av den levererade energin för kraftvärme-el, fjärrvärme och ånga vara producerad från biobränsle, avfall eller återvunnen energi (t.ex. värmepumpar).

Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Målet bedöms inte kunna uppnåsOljeanvändning - uppvärmning och varmvatten

Delmål PHU.3.16

Senast 2020 ska fossil olja inte användas för uppvärmning och varmvatten¹) i kommunen som geografiskt område.

Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet bedöms inte kunna uppnåsEnergianvändning - kommunal verksamhet

Delmål PHU.3.17

Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) och den totala energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 20 % 2009-2020.

Åtgärdsstatus:  8 av 10 åtgärder är genomförda
Trend:  3 av 3 indikatorer har en positiv trend

Målet är uppnåttEnergianvändning - kommunal verksamhet delmål

Delmål PHU.3.17a

Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) och den totala energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 10 % 2009-2014.

Trend:  3 av 3 indikatorer har en positiv trend

Målet är uppnåttEnergianvändning - Vätterhem

Delmål PHU.3.17b

Vätterhem ska senast 2016 minska energianvändningen/m², Atemp* med 20 % jämfört med 2007 (motsvarar ca 20 GWh).

Transporter

Målet bedöms inte kunna uppnåsFordonsbränslen

Delmål PHU.3.25

Andelen biobränslen ska uppgå till minst 25 % (energimängden) av fordonsbränsleanvänd-ningen i kommunen (geografiskt område) senast 2020.

Åtgärdsstatus:  0 av 1 åtgärder är genomförda
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet är uppnåttTätortsbussar

Delmål PHU.3.28

Bussar i tätortstrafik ska senast 2016 drivas med minst 65 % förnyelsebara bränslen. Som delmål ska gälla att minst 46 % förnyelsebara bränslen ska användas senast 2013.

Målet är uppnåttLandsbygdsbussar

Delmål PHU.3.30

Bussar i landsbygdstrafik ska senast 2016 drivas med minst 50 % förnyelsebara bränslen. Som delmål ska gälla att minst 40 % förnyelsebara bränslen ska användas senast 2013.

Målet har inte uppnåttsFordonsgas

Delmål PHU.3.32

Senast 2015 ska minst 2,5 miljoner normalkubikmeter biogas produceras och avsättas som fordonsbränsle.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet bedöms inte kunna uppnåsElfordon

Delmål PHU.3.34

Minst 15 % av fordonen (personbil/lastbil/buss) registrerade i Jönköpings kommun (geografiskt område) ska till 2020 drivas med enbart el (i huvudsak pluginhybrider).

Åtgärdsstatus:  1 av 4 åtgärder är genomförda

Målet bedöms inte kunna uppnåsKollektivtrafikresor - VIP

Delmål PHU.3.35

Antalet resor med kollektivtrafik/invånare (exklusive resor till och från skolan) ska till 2020 dubbleras. Basår 2007: 85 resor/invånare, år.

Åtgärdsstatus:  6 av 7 åtgärder är genomförda
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet är uppnåttKollektivtrafik 1*

Delmål PHU.3.42

Senast 2016 ska stadsbussar i Jönköping, regionbussar och tåg drivas med minst 90 %, 50 % respektive 60 % förnybara bränslen.

Målet bedöms kunna uppnåsKollektivtrafik*

Delmål PHU.3.

All kollektivtrafik (exkl. serviceresor) ska drivas helt med förnybara drivmedel senast 2025.

Målet är uppnåttCykling i centrum

Delmål PHU.3.38

Senast 2019 ska cyklandet*) till och från centrum öka med 25 % jämfört med 2014.
*) dygnsmedelvärde under cykelsäsong april-okt i fasta mätpunkter samt dygnsmedelvärde under 2 v slangmätning i september.

Åtgärdsstatus:  7 av 8 åtgärder är genomförda
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Osäkert om målet kan uppnåsCykling i kommunen

Delmål PHU.3.42

Andelen cykling*) av det totala vardagsresandet i kommunen ska öka med 25 % 2014-2019.
*) Andelen cykling av det totala vardagsresandet ska öka från 10 % i resvandeundersökningen (RVU) 2014 till 12,5 % i RVU 2019.

Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Målet är uppnåttFörnybara bränslen - kommunala fordon

Delmål PHU.3.39

Andelen förnyelsebara bränslen (inkl. el) som används i kommunala fordon (teknisk service, förmånsbilar, TTC, halkbana) ska öka från 2 % 2006 till minst 50 % 2016.

Åtgärdsstatus:  0 av 1 åtgärder är genomförda
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet bedöms inte kunna uppnåsInga onödiga bilresor

Delmål PHU.3.42

Bilresor som enkelt kan ersättas med gång/cykel/kollektivtrafik ska i Jönköpings kommun som geografiskt område minska senast 2020. Som indikator på måluppfyllelsen ska körsträckan per invånare minska med 10 % till 2020. (basår 2012)

Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet bedöms inte kunna uppnåsHållbara tjänsteresor 1

Delmål PHU.3.42

Andelen hållbara (gång/cykel/kollektivtrafik) korta tjänste-resor (< 3 km) i kommunal verksamhet ska senast 2020 vara 70 % (uppföljning med intern resvaneundersökning, utfall 2014: 43 %).

Målet är uppnåttHållbara tjänsteresor 2

Delmål PHU.3.42

Andelen hållbara (gång/ cykel/ kollektivtrafik) medellånga tjänsteresor (3 km - kommungräns) i kommunal verksamhet ska senast 2020 vara 20 % (uppföljning med intern resvaneundersökning, utfall 2014: 15 %).

Målet är uppnåttHållbara tjänsteresor 3

Delmål PHU.3.42

Användningen av egen bil i tjänsten i kommunal verksamhet ska minska med minst 20 % senast 2020 (basår 2014).

Osäkert om målet kan uppnåsHållbar arbetspendling - kommunanställda

Delmål PHU.3.42

Andelen arbetspendling genom ensamåkning i bil ska som årsmedelvärde minska till 38 % till 2020 (uppföljning med intern resvaneundersökning, utfall 2014: 44 %).

Målet har inte uppnåttsKommunala fordon 2

Delmål PHU.3.40

Till 2015 ska alla kommunala fordon där det är tekniskt möjligt drivas med förnyelsebara bränslen (inkl. el). Alla fordon som nyanskaffas ska i första hand drivas av biogas eller el och i andra hand av andra förnyelsebara bränslen där så är tekniskt möjligt. Personfordon som drivs med icke förnyelsebara drivmedel får endast köpas efter särskilt beslut av respektive förvaltningschef.

Målet bedöms kunna uppnåsFörnybara bränslen - persontransporter

Delmål PHU.3.41

Jönköpings kommuns persontransporter med egenägda fordon ska senast 2020 ske med fordon som är avsedda för förnybara bränslen eller el. Inköpta personbilar ska fr.o.m. 2014 uppfylla både gällande prioriteringsordning beträffande bränsleval samt regeringens krav för miljöbilar. För hyrbilar införs kravet på förnybart bränsle samt uppfyllande av miljöbilsdefinitionen under 2016. Samtliga krav gäller om det är tekniskt möjligt. (Klimatrådet)

Åtgärdsstatus:  0 av 1 åtgärder är genomförda
Huvudområde PHU.3
Senast ändrad: 2017-09-12