search
Sök
menu
Meny

Boende och stadsutveckling


Foto: Christina Lindqvist

I det prioriterade området Boende och stadsutveckling ingår kommunens arbete med fysisk planering, bygg- och anläggning samt infrastruktur för trafik, d.v.s. planering och uppbyggnad av vägar, cykelvägar, järnvägar samt kollektivtrafik (användningen av infrastrukturen behandlas inom området Energi och transporter). En annan viktig del av stadens infrastruktur utgörs av vatten- och avloppssystem samt dagvattenhantering. Inom området hanteras även risk- och sårbarhetsfrågor med koppling till miljö.
På fliken Beskrivning nedan redovisas en kort orientering kring de frågor som ingår i området. Under rubriken Dokument längst ned redovisas de kommunala dokument där kunskapsläge finns sammanställt inom detta prioterade område.

Stadsutveckling

Målet är uppnåttFörtätning

Delmål PHU.2.3

Andelen inflyttningsfärdiga bostäder i förtätnings- och omvandlingsområden ska som rullande 5-årsmedelvärde överstiga 70 % av det totala antalet nya bostäder.

Åtgärdsstatus:  2 av 4 åtgärder är genomförda
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Osäkert om målet kan uppnåsRadon - bostäder

Delmål PHU.2.5

Radonhalten i alla bostads- och hyresrätter år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft. (Nationellt/regionalt miljömål)

Målet bedöms inte kunna uppnåsVentilation - byggnader

Delmål PHU.2.7

År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2017 har en dokumenterat fungerande ventilation.

Infrastruktur för trafik

Osäkert om målet kan uppnåsRegional persontågstrafik

Delmål PHU.2.12

Kommunen ska tillsammans med Jönköpings Länstrafik arbeta för en successiv utveckling av den regionala persontågstrafikens kapacitet på Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan. Antalet tåg i dimensionerande tid och restider enligt tidtabell ska årligen följas upp.

Åtgärdsstatus:  1 av 3 åtgärder är genomförda
Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend

Målet bedöms inte kunna uppnåsKollektivtrafik i Jönköpings kommun

Delmål PHU.2.13

Jönköpings kommun ska med utgångspunkt från Handlingsprogrammet för kollektivtrafiken i Jönköpings kommun, tillsammans med Jönköpings Länstrafik arbeta för en successiv utveckling av kollektivtrafiken inom kommunen. Detta för att kollektivtrafiken tillsammans med gång- och cykel ska klara av att ta en stor del av kommunens framtida trafikökning. Som indikator på utveckligen ska årlig uppföljning ske av antalet vagnskilometer samt antalet resor/invånare och år.

Åtgärdsstatus:  2 av 6 åtgärder är genomförda
Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend

Osäkert om målet kan uppnåsHållbart trafiksystem

Delmål PHU.2.15

Trafikökningen i Jönköpings kommun ska ske med de hållbara färdmedlen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dessa är norm i stads- och trafikplanering och ska ges förutsättningar att utvecklas för att biltrafiken inte ska öka i takt med befolkningstillväxten. Motorfordonstrafiken till och från centrum ska inte öka jämfört med 2012.

Åtgärdsstatus:  5 av 11 åtgärder är genomförda

Vatten-, avlopp- och dagvattensystem

Målet bedöms kunna uppnåsFörnyelsetakt - VA-ledningsnät

Delmål PHU.2.25

Förnyelsetakten för kommunens VA-ledningsnät ska fr.o.m. 2015 vara 200 år.

Åtgärdsstatus:  0 av 2 åtgärder är genomförda
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet är uppnåttSimsholmens avloppsreningsverk

Delmål PHU.2.25b

Senast 2015 ska etapp 1 av anpassningen av Simsholmens avloppsreningsverk, till den förändrade miljö som stadens utveckling i området runt Simsholmen innebär, vara genomförd. Den första etappen avser lämpliga anpassningar (som kommer att utredas närmare) av den verksamhet som idag bedrivs inom området och därmed ingen flyttning av någon del av verksamheten.

Åtgärdsstatus:  2 av 3 åtgärder är genomförda
Huvudområde PHU.2
Senast ändrad: 2017-09-12