search
Sök
menu
Meny

Rikkärr

Kommunen ska i samarbete med markägare, föreningar och Länsstyrelsen restaurera två rikkärr med höga naturvärden i kommunen senast 2017. Möjliga områden är Hultarp i Skärstaddalen, Fiskaretorpet vid Tenhultasjöns strand eller Stora Älgås vid Komosse.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Rikkärr som kommer att restaureras är 3 stycken; Fiskaretorpet vid Tenhultasjön, i Öggestorp vid Stensjön samt Skogslid väster om Dumme mosse. Arbetet görs i samarbete med markägarna (Jönköpings kommun, Växjö stift och Sveaskog). Information om rikkärrens naturvärden och dess restaurering kommer att finnas fysiskt vid två av platserna och på kommunens hemsida.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Arbetet ska utföras under 2017. Förberedande arbete har gjorts under 2015-16.
Motivering/miljöeffekt:
Rikkärren i kommunen har i en hel del fall vuxit igen och det är viktigt för att bevara miljöerna, arterna och ekosystemtjänsterna att restaurera dessa. Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv är två viktiga miljömål som berörs.
Finansiering:
Stadsbyggnadskontoret och LONA

Kommentar

Arbetet har utförts genom att restaurering av Fiskaretorpskärret i Tenhult, Öggestorpskärret vid Stensjön och Skogslid i Bottnaryd har skett. Åtgärderna i form av borttagande av mindre träd, buskar, slyborttagning och vassklippning och borttransport har utförts 2017. LONA-medel har erhållits för 2016-17. Informationsskyltar har satts upp vid Tenhultasjön och Skogslid. Information finns på Jönköpings kommuns hemsida.

Uppdrag NM.11.2
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål