search
Sök
menu
Meny

Restaurering - myrmark/högmosse

Senast 2021 ska en myrmark/högmosse med höga naturvärden restaureras för att återfå naturliga hydrologiska förhållanden.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
En naturvårdsmässigt värdefull högmosse - det är Konungsö mosse vid Torsvik/Barnarp som är aktuell - ska restaureras för att återfå och utveckla höga naturvärden samt minska på läckage av växthusgaser från mossen.
LONA-medel på 435 000 kr har erhållits jun-18 och från hösten 2018 genomförs förstudien för optimal markanvändning ur ekologisk och ekonomisk synvinkel under 2018-19 och en restaurering kan påbörjas/utföras tidigast 2020. Då Neova ämnar ansöka om fortsatt torvbrytning år 2020 på den del av mossen som redan till stor del täktats, så måste projektet med själva fysiska restaureringsåtgärder avvakta tills åtminstone 2021. Naturvärdesinventering, fågelinventering, insektsinventering har genomförts. Neova har upphandlat en konsult, Petter Hedberg på COWI, som är ansvarig för förstudien som innebär växthusgasbalans, förslag till restaurering, mätning av grundvattenstånd under ett år etc. Studien har undersökt på lång sikt, upp till 100 år, vad som händer gällande ekologiska, sociala, och ekonomiska värden samt växthusgasutsläpp. Perspektiven är orördhet, torvbrytning och restaurering av vissa delar.
Motivering/miljöeffekt:
Åtgärden är viktigt både ur naturvårdssynpunkt och klimatsynpunkt, då många gamla torvtäkter och dikningar gör att växthusgaser läcker ut i atmosfären från dessa områden. Med detta ganska ovanliga projekt genom samarbete mellan en kommun och ett torvföretag så kan vi visa att det fungerar bra att samarbeta mellan olika aktörer i sådana här projekt.
Finansiering:
Finansiering till en förstudie för restaurering av Konungsö mosse finns för 2018-19, från kommunen och Neova, ett torvtäktsföretag med stor erfarenhet av återställning av gamla torvtäkter. 70%-igt LONA-bidrag har erhållits för 2018-19. Total budget är 626 000 kr. En restaurering kan påbörjas tidigast 2020, genom finansiering från kommunen, Neova och förhoppningsvis andra medel såsom LONA-bidrag.

Uppdrag NM.11.3
Senast ändrad: 2019-12-05
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Delansvarig:
  • Länsstyrelsen
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål