search
Sök
menu
Meny

Handlingsplan - invasiva arter

En handlingsplan mot invasiva arter som påverkar biologisk mångfald, miljön eller hälsan negativt ska tas fram senast 2022.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: Vid behov inventeras invasiva arter inom kommunen, dock används Artportalen och Länsstyrelsen huvudsakligen som källor till lokaler för invasiva
arter. Man kan också fråga allmänheten om de har sett några invasiva arter. Sammanställning av uppgifter sker senast 2020 och en handlingsplan tas fram under 2021. Handlingsplanen ska bl.a. innehålla instruktioner om hur växtavfall från invasiva arter ska hanteras, se bl.a. www.juneavfall.se, sök trädgårdsavfall.
Kompetens/organisation för genomförande: Tjänstepersoner på stadsbyggnadsförvaltningen kommer att genomföra denna inventering och översyn av åtgärdslistan i samarbete med berörda tjänstepersoner på tekniska kontoret, park och skog.
Motivering: Syftet med handlingsplanen är att motarbeta de invasiva arter som finns så de inte ska påverka biologisk mångfald, miljön eller hälsan negativt.
Finansiering: Inom ordinarie budget, ev också genom LONA-bidrag eller annat bidrag

Kommentar

Under 2016-19 har kommunen i samarbete med Hushållningssällskapet gjort försök med fårbete för bekämpning av jätteloka, en invasiv art. Det är numera ett starkt lagkrav på att invasiva arter enligt EU:s lista ska bekämpas av fastighetsägaren. Försöket har utförts via ett LONA-projekt i tre år och helt med kommunal finansiering under 2019. Det har varit lyckosamt men kommer sannolikt att fortsätta under tre år till, förutsatt att finansiering erhålls och får och nöt finns tillgängliga för bete. Tanken är att förhoppningsvis kunna använda bete som miljövänlig bekämpningsmetod på fler platser i kommunen.

Under 2019 hölls ett av kommunen och Hushållningssällskapet anordnat interkommunalt möte med sju närvarande kommunrepresentanter för att få färsk information från Länsstyrelsen om invasiva arter samt utbyta erfarenheter mellan kommunerna om lämplig bekämpning.

Viss registrering av invasiva arter, framför allt jätteloka, jättebalsamin och park-/jätteslide görs när man påträffar dessa växter. Troligen kommer inventering av invasiva arter att sättas igång i större skala under 2020.

Uppdrag NM.11.4
Senast ändrad: 2019-12-12
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadskontoret
Delansvarig:
  • Tekniska nämnden
Kontakt: