search
Sök
menu
Meny

Levande sjöar och vattendrag


Illustratör: Tobias Flygar

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.

Vatten och våtmarker

Övergödning vattendrag

IndikatorNM.8.3

Andel vattenprover (%) där halterna av fosfor och kväve visar mycket näringsrikt tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Försurning i Nissans vattensystem

IndikatorNM.8.3

Försurning i Nissans vattensystem, andel prover (%) med låg motståndskraft.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 20 %2018

Produktion

Ekologisk åker-/betesmark

IndikatorNM.8.1

Andel ekologisk åker-/betesmark.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 16,7 %2018
Miljökvalitetsmål NM.8
Senast ändrad: 2019-09-03
Delansvarig: