search
Sök
menu
Meny

Levande sjöar och vattendrag

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.

Uppdrag

Musslebobäcken 2

UppdragNM.8.25

Musslebobäcken är ett biflöde till Lillån-Huskvarna och utgör lek och uppväxtområde för vandrande Vätternöring. Åtgärder ska genomföras senast 2020 för att underlätta öringens vandring förbi Blockdammen, samt förbättra öringens uppväxt och lekmiljöer ovanför Blockdammen. Finansiering av denna åtgärd är inte definierad vid beslutstillfället (nov 2019) varför åtgärden får omprövas i samband med beslut om finansiering

Landsjön - åtgärdsplan

UppdragNM.8.26

Innan fortsatt åtgärdsarbete för att minska övergödningen av Landsjön påbörjas ska en åtgärdsplan tas fram senast 2021. Åtgärdsplanen ska beskriva vilka problemområden som finns, samt identifiera vilka specifika åtgärder som är lämpliga för respektive område, t.ex. våtmarker, fosforfällor eller skyddszoner runt jordbruksmark. Finansiering av denna åtgärd är inte definierad vid beslutstillfället (nov 2019) varför åtgärden får omprövas i samband med beslut om finansiering.

Barnarpasjön - fortsatt muddring och effektanalys

UppdragNM.8.27

Fortsatt muddring av sediment i Barnarpasjön ska genom-föras även 2020 (har genomförts 2016-2019) för att minska den interna näringsbelastningen. En analys ska göras 2021 för att visa i vilken grad muddringen haft avsedd effekt på näringsbelastningen. Resultatet av analysen ska utgöra underlag för beslut om fortsatta åtgärder i sjön. Finansiering av denna åtgärd är inte definierad vid beslutstillfället (okt. 2019) varför åtgärden får omprövas i samband med beslut om finansiering.

Handlingsplan - invasiva arter

UppdragNM.8.29

En handlingsplan mot invasiva arter som påverkar biologisk mångfald, miljön eller hälsan negativt ska tas fram senast 2022.

Tre nya områdesskydd

UppdragNM.8.30

Minst tre områdesskydd enligt miljöbalkens definition, inklusive naturvårdsavtal, av annan karaktär än naturreservat ska bildas senast 2028.

Miljökvalitetsmål NM.8
Senast ändrad: 2019-11-20
Delansvarig: