search
Sök
menu
Meny

Vatten- och avloppsplan

VA-plan ska upprättas senast 2019.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Under 2018 har förslag till vision och strategi för vatten och avlopp i Jönköpings kommun arbetats fram och arbetet har fortsatt med framtagande av tre delplaner: VA-Utbyggnadsplan, Dagvattenplan respektive Plan för enskild VA-försörjning. Under våren 2019 har VA-planen granskats och sammanställts inför remiss. Remissen sker under hösten 2019. Efter ev. revideringar skrivs VA-planen fram för beslut i Kf.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Konsult har drivit projektet tillsammans med kommunens representant (VA-avdelningen) och förvaltningsöverskridande arbetsgrupper. Efter granskning och sammanställning följer en bred remiss innan VA-planen (huvuddokument) skrivs fram för antagande. Målsättningen är att VA-planen ska påbörja politisk behandling under 2019.
Motivering/miljöeffekt:
En VA-plan utgör ett viktigt styrdokument för hur vatten- och avloppsförsörjningen ska ordnas i hela kommunen idag och i framtiden.
Finansiering:
Miljömålsanslag kompletterat med VA-taxa.

Uppdrag NM.7.
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Delansvarig:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt: