search
Sök
menu
Meny

Utspädningsgrad - ARV

Som framgår av diagrammet kan inte någon trend identifieras beträffande utspädningsgrad - avloppreningsverk utan nyckeltalet klassas som stillastående.
I Program för hållbar utveckling – miljö finns målet att förnyelsetakten (renoverad eller ny ledningssträcka/total ledningssträcka) för kommunens VA-ledningsnät ska vara minst 0,5 % från och med 2015.
Målet gäller för hela ledningsnätet (spillvatten-, dagvatten- och vattenledningar) men i diagrammet (välj i dropplisten) redovisas förnyelsetakten för enbart spillvatten- och dagvattenledningar som kan sägas vara verktyget för att påverka nyckeltalet utspädningsgrad. Under 2007-2010 har VA-verksamheten arbetat intensivt med kartläggning och planering av förnyelse vilket gör att förnyelsetakten de åren har legat på en mycket låg nivå. Från 2011 har dock förnyelsetakten ökat igen. Målet på 0,5 % förnyelse för hela ledningsnätet uppnåddes 2016.

Utspädningsgrad (behandlad mängd avloppsvatten/mängd avloppsvatten som debiteras)

Utspädningsgrad Senaste värdet (%) Datum

0

Utspädningsgrad - ARV

 180

2018

1

Förnyelsetakt dagvatten- och spillvattenledningar

 0,7

2018

Kommentar

För att så mycket som möjligt begränsa miljöpåverkan från vårt spillvattensystem är det viktigt att minimera bräddningar (utsläpp av orenat avloppsvatten) och att minska mängden dagvatten och inläckande grundvatten till avloppsreningsverken. För närvarande finns ingen statistik som kan användas för att beskriva denna helhet men som en indikator på helheten har nyckeltalet utspädningsgrad för avloppsreningsverk (behandlad mängd avloppsvatten/mängd avloppsvatten som debiteras) valts. Nyckeltalet beskriver på ett bra sätt i vilken utsträckning mängden dagvatten och inläckande grundvatten till avloppsreningsverken begränsas och i mindre utsträckning omfattning av bräddningar på ledningsnätet innan avloppsreningsverken. Stora flöden till avloppsreningsverken behöver nödvändigtvis inte föregås av stora bräddningar på ledningsnätet, som främst sker då stor nederbörd kommer under kort tid.

Indikator NM.7.2
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål