search
Sök
menu
Meny

Överföring - Huskvarna ARV

Senast 2015 ska möjligheterna till och kostnaderna för samordning av Huskvarnas avloppsreningsverk med Simsholmen utredas med beaktande av den stadsutveckling som sker kring Simsholmen.

Kommentar

Frågan har utretts och slutsatsen är att det under överskådlig framtid inte är lämpligt att leda över Huskvarna ARV till Simsholmens ARV. Detta bl.a. med hänsyn till att ledningssystemet i Huskvarna i stor utsträckning är kombinerat d.v.s. mycket dagvatten leds till ARV. Ledningssystemet bör separeras innan en överledning kan aktualiseras. Det har under senare år dessutom gjorts vissa nödvändiga investeringar i Huskvarna ARV med lång kvarstående avskrivningstid.

Uppdrag NM.7.4
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål