search
Sök
menu
Meny

Attarpsdammen

Arbete ska bedrivas för att förbättra vattenkvaliteten samt uppväxtförhållandena för öringen. Förutom åtgärder rörande utsläpp av avlopps- och dagvatten ska ytterligare lämpliga åtgärder utredas (inklusive kostnadsberäkningar) senast 2019.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Under vintern 2017/2018 reparerades fiskvägen vid dammen då denna hade börjat erodera. En fungerande fiskvandringsväg är viktig även under arbetet med att ta fram förslag på Attarpsdammens framtid.
Våren 2018 inleddes en undersökning för att ta reda på hur sedimenttransporten ser ut i ån och var källorna till sedimenten finns. Till detta kommer även åtgärdsförslag med kostnadsuppskattningar att redovisas.

Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Utifrån vad som framkommer i rapporten som tas fram 2018 ska åtgärder för dammen ses över. Arbetet med att komma fram till åtgärder för att dammen samt det biologiska livet ska må bra kommer fortskrida i interna och externa grupper under 2019.

Motivering/miljöeffekt:
Attarpsdammen är en damm som har för höga temperaturer under delar av året vilket medför att fisken har svårt att ta sig genom dammen till Lillån uppströms. Med utredningen kommer åtgärdsförslag redovisas hur denna negativa påverkan på fiskfaunan kan åtgärdas.

Finansiering:
Miljömålsanslag

Kommentar

Arbetet pågår. under hösten 2019 kommer sedimentstoppande åtgärder genomföras uppströms attarpsdammen vilket tros medföra att sedimenttransporten till sjön avtar/minskar. Efter dessa åtgärder kommer arbetet med vilka åtgärder som ska göras i dammen återupptas.

Uppdrag NM.7.16
Senast ändrad: 2019-12-12
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål