search
Sök
menu
Meny

Ingen övergödning

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Vatten och våtmarker

Övergödning vattendrag

IndikatorNM.7.1

Andel vattenprover (%) där halterna av fosfor och kväve visar mycket näringsrikt tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring

Vatten och avlopp

Utspädningsgrad - ARV

IndikatorNM.7.2

Utspädningsgrad (behandlad mängd avloppsvatten/mängd avloppsvatten som debiteras)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 180 %2018

Förnyelsetakt - VA-ledningsnät

IndikatorNM.7.4

Förnyelsetakt - VA-ledningsnät

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 0,74 %2018

Produktion

Ekologisk åker-/betesmark

IndikatorNM.7.3

Andel ekologisk åker-/betesmark.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 16,7 %2018
Miljökvalitetsmål NM.7
Senast ändrad: 2020-08-12
Delansvarig: