search
Sök
menu
Meny

Ingen övergödning

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Uppdrag

Barnarpasjön - fortsatt muddring och effektanalys

UppdragNM.7.20

Fortsatt muddring av sediment i Barnarpasjön ska genom-föras även 2020 (har genomförts 2016-2019) för att minska den interna näringsbelastningen. En analys ska göras 2021 för att visa i vilken grad muddringen haft avsedd effekt på näringsbelastningen. Resultatet av analysen ska utgöra underlag för beslut om fortsatta åtgärder i sjön. Finansiering av denna åtgärd är inte definierad vid beslutstillfället (okt. 2019) varför åtgärden får omprövas i samband med beslut om finansiering.

Landsjön - åtgärdsplan

UppdragNM.7.21

Innan fortsatt åtgärdsarbete för att minska övergödningen av Landsjön påbörjas ska en åtgärdsplan tas fram senast 2021. Åtgärdsplanen ska beskriva vilka problemområden som finns, samt identifiera vilka specifika åtgärder som är lämpliga för respektive område, t.ex. våtmarker, fosforfällor eller skyddszoner runt jordbruksmark. Finansiering av denna åtgärd är inte definierad vid beslutstillfället (nov 2019) varför åtgärden får omprövas i samband med beslut om finansiering.

Miljökvalitetsmål NM.7
Senast ändrad: 2019-11-20
Delansvarig: