search
Sök
menu
Meny

Ingen övergödning


Illustratör: Tobias Flygar

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Vatten och våtmarker

Övergödning vattendrag

IndikatorNM.7.1

Andel vattenprover (%) där halterna av fosfor och kväve visar mycket näringsrikt tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Vatten och avlopp

Utspädningsgrad - ARV

IndikatorNM.7.2

Utspädningsgrad (behandlad mängd avloppsvatten/mängd avloppsvatten som debiteras)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 180 %2018

Produktion

Ekologisk åker-/betesmark

IndikatorNM.7.3

Andel ekologisk åker-/betesmark.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 16,7 %2018
Miljökvalitetsmål NM.7
Senast ändrad: 2019-09-03
Delansvarig: