search
Sök
menu
Meny

Olyckor med miljöpåverkan

Det är angeläget att vi i Jönköpings kommun har en trygg och säker miljö. Inom ramen för detta arbete redovisas antalet olyckor med miljöpåverkan.

Antal olyckor med miljöpåverkan (farligt ämne, släckvatten eller rök).

Datakälla: Jönköpings kommun Räddningstjänsten. Händelserapporten Daedalos. Händelser med inträffad miljöskada

Kommentar

Nytt rapportsystem 2016 gör att uppgifterna inte är direkt jämförbara med föregående år

Framtida klimatförändringar bedöms kunna medföra höga vattennivåer till följd av kraftiga regn i kombination med starka nordvindar. Utredningar har genomförts för att belysa vad som händer i den centrala staden vid sådana vädersituationer. Skillnaden i landhöjning mellan norra och södra delen av Vättern medför även att Vättern ”tippar” och att vattennivån i Jönköping höjs cirka 17 centimeter på 100 år. Detta ökar också risken för framtida översvämningar. Resultatet av dessa utredningar visar att tidigare fastställda planeringsnivåer (se Förutsättningar och riktlinjer för anpassning till klimatförändringar, 2009) runt sjöarna i centrala Jönköping kan tillämpas även fortsättningsvis. Utredningar beträffande risk för ras och skred med anledning av kommande klimatförändringar har genomförts i ett antal kommuner i Sverige. Dessa visar att Jönköping är den kommun som näst efter Åre har störst risker.

Indikator NM.15.6
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål