search
Sök
menu
Meny

God bebyggd miljö

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Jönköping har antagit flera lokala mål som bidrar till att uppfylla det nationella målet God bebyggd miljö. De lokala målen hittar du här:

Miljökvalitetsmål NM.15
Senast ändrad: 2020-01-17
Delansvarig: