search
Sök
menu
Meny

Förorenade områden, riskklassning

För att få en bättre uppfattning om hur föroreningssituationen ser ut och hur stort saneringsbehovet är i kommunen pågår arbete med att inventera och riskklassa misstänkt förorenade områden. Riskklassningen görs av Länsstyrelsen och utgår från en gemensam metodik för inventering av förorenade områden - MIFO. Klassningen sker utifrån föroreningsnivå, kemikaliernas farlighet, spridningsförutsättning samt områdets känslighet och skyddsvärde i fyra klasser, se diagram.
De misstänkt förorenade områdena har identifierats med utgångspunkt från den branschtyp som finns eller funnits på platsen. De misstänkt förorenade områdena som ännu inte har riskklassats redovisas i den grå stapeln i diagrammet, d.v.s det återstår ett stort inventerings/klassnings-arbete innan en samlad bild av förekomst av förorenade områden finns för kommunen.

Antal riskklassade områden i Jönköpings kommun enligt MIFO-modellen.

Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Identifierade (ännu ej klassade)

2016

750

1

Identifierade (ännu ej klassade)

2018

808

2

Identifierade (ännu ej klassade)

2019

851

3

1. Mycket stor risk

2016

13

4

1. Mycket stor risk

2018

13

5

1. Mycket stor risk

2019

14

6

2. Stor risk

2016

95

7

2. Stor risk

2018

112

8

2. Stor risk

2019

115

9

3. Måttlig risk

2016

127

10

3. Måttlig risk

2018

159

11

3. Måttlig risk

2019

169

12

4. Liten risk

2016

60

13

4. Liten risk

2018

71

14

4. Liten risk

2019

82

Datakälla: LST objektrapport MIFO Databas.
Objektrapport 2018-07-10.
Objektrapport 2020-03-02

Kommentar

Även de identifierade, ännu inte riskklassade, objekten är indelade i fyra klasser beroende på vilken bransch som har funnits eller finns på platsen. Det är branchklass 1 och 2 (d.v.s högst risk) som prioriteras när klassning enligt MIFO-modellen ska genomföras.

Indikator NM.15.33
Senast ändrad: 2020-03-25
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt: