search
Sök
menu
Meny

Energianvändning per årsarbetare

Som framgår av diagrammet används huvuddelen av energin i kommunal verksamhet i våra fastigheter (egna och inhyrda). I Program för hållbar utveckling – miljö finns mål om att den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) ska minska med minst 10 % 2009-2014. Utfallet 2014 var -11 % och målet nåddes därmed. Motsvarande mål för 2020 är en minskning med 20 %. Utfallet 2018 var -9,3 %. Det bedöms vara svårt att nå målet för 2020.

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Datakälla: Jönköpings kommun m.fl.

Kommentar

Det bör noteras att det fortfarande finns osäkerheter i statistiken och statistik från kommunala verksamheter som utförs i privat regi ingår varken i nyckeltalet eller i målet (till exempel friskolor, och privat hemtjänst). Beträffande inhyrda lokaler saknas fullständig statistik men en uppskattning har gjorts för 2009, som bygger på utsläppen i de egna fastigheterna, vilken har legat till grund även för övriga år t.o.m. 2013. Fr.o.m. 2014 har en beräkning genomförts med underlag från de största hyresvärdarna.

Indikator NM.15.17
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt: