search
Sök
menu
Meny

God bebyggd miljö


Illustratör: Tobias Flygar

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Buller

Åtgärden är påbörjad
Förskolor och skolor - buller
Åtgärden är påbörjad Buller 2020 Barn- och utbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Tysta områden - inventering
Åtgärden är genomförd Buller 2015 Stadsbyggnadsnämnden

Friluftsliv

Åtgärden är påbörjad
Friluftsliv – tillgänglighet vid nya projekt
Åtgärden är påbörjad Friluftsliv Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är inte påbörjad
Tillfotskartan – promenadstråk i tätortsnära natur
Åtgärden är inte påbörjad Friluftsliv 2019 Kultur- och fritidsnämnden
Lisa Bergström
Åtgärden är genomförd
Rekreation - tillgänglighet
Åtgärden är genomförd Friluftsliv 2015 Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Skogsstigar - tillgänglighet
Åtgärden är påbörjad Friluftsliv 2020 Kultur- och fritidsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Naturrum
Åtgärden är påbörjad Friluftsliv 2021 Kultur- och fritidsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Naturnycklar
Åtgärden är påbörjad Friluftsliv 2020 Funktionsrätt i Jönköping
Kultur- och fritidsnämnden
Åtgärden är genomförd
Analys – närhet till grönområden
Åtgärden är genomförd Friluftsliv 2017 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är genomförd
Junebäcken 2
Åtgärden är genomförd Friluftsliv 2015 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Toalett vattenledningsparken
Åtgärden är påbörjad Friluftsliv 2021 Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är försenad
Huskvarnaåns gröna stråk med Lillån
Åtgärden är försenad Friluftsliv 2019 Tekniska nämnden

Stadsutveckling

Åtgärden är genomförd
Ny översiktsplan
Åtgärden är genomförd Stadsutveckling 2017 Kommunstyrelsen
Åtgärden är genomförd
Utredningsområde A6/Ekeberg
Åtgärden är genomförd Stadsutveckling 2019 Kommunstyrelsen
Åtgärden är påbörjad
Hållbar fysisk planering
Åtgärden är påbörjad Stadsutveckling Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden
Södra Munksjöns Utvecklings AB
Åtgärden är genomförd
Kommunens markinnehav
Åtgärden är genomförd Stadsutveckling 2015 Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Riktlinjer för byggande i egen regi
Åtgärden är genomförd Stadsutveckling 2017 Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Grönstrukturplan
Åtgärden är genomförd Stadsutveckling 2015 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Ny grönstrukturplan
Åtgärden är genomförd Stadsutveckling 2019 Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

Åtgärden är genomförd
Kampanj - hållbar stadsutveckling
Åtgärden är genomförd Infrastruktur för trafik 2019 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är genomförd
MM-arbete i planeringsprocessen
Åtgärden är genomförd Infrastruktur för trafik 2018 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Separerat kollektivtrafikstråk – trådbuss
Åtgärden är genomförd Infrastruktur för trafik 2016 Jönköpings Länstrafik
Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är genomförd
Spårvagnssäkring
Åtgärden är genomförd Infrastruktur för trafik 2016 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är inte påbörjad
Förbindelse mellan tågstationerna
Åtgärden är inte påbörjad Infrastruktur för trafik Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Ny hållplats vid A6
Åtgärden är påbörjad Infrastruktur för trafik Kommunstyrelsen
Åtgärden är genomförd
Logpoint South Sweden - permanent terminal
Åtgärden är genomförd Infrastruktur för trafik 2016 Södra Munksjöns Utvecklings AB
Åtgärden är inte påbörjad
Ljungarums gods- och rangerbangård
Åtgärden är inte påbörjad Infrastruktur för trafik 2020 Stadsbyggnadsnämnden
Södra Munksjöns Utvecklings AB
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Trafiksystem - Jönköping
Åtgärden är påbörjad Infrastruktur för trafik Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Gångplan
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Infrastruktur för trafik 2020 Kommunstyrelsen
Åtgärden är genomförd
Parkeringsnorm
Åtgärden är genomförd Infrastruktur för trafik 2016 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är genomförd
Bilpooler i nya bostadsområden
Åtgärden är genomförd Infrastruktur för trafik 2015 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Miljözon - tunga fordon
Åtgärden är påbörjad Infrastruktur för trafik Stadsbyggnadsnämnden

Vatten och avlopp

Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Dagvattenpolicy
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Vatten och avlopp 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Vatten- och avloppsplan
Åtgärden är påbörjad Vatten och avlopp 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Avlopp - fritidshusområden 2
Åtgärden är genomförd Vatten och avlopp 2017 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Överföring - Huskvarna ARV
Åtgärden är genomförd Vatten och avlopp 2015 Tekniska nämnden

Risker och sårbarhet

Åtgärden är påbörjad
Skredutredning
Åtgärden är påbörjad Risker och sårbarhet 2020 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Kartläggning - översvämning 1
Åtgärden är genomförd Risker och sårbarhet 2016 Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Klimatanpassning
Åtgärden är genomförd Risker och sårbarhet 2017 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är genomförd
Integrera klimatanpassningsarbete
Åtgärden är genomförd Risker och sårbarhet 2019 Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Riktlinjer – klimatanpassning
Åtgärden är genomförd Risker och sårbarhet 2018 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är genomförd
Kartläggning - översvämning 2
Åtgärden är genomförd Risker och sårbarhet 2016 Tekniska nämnden

Energi

Åtgärden är genomförd
Energieffektivisering - fastigheter 1
Åtgärden är genomförd Energi 2015 Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Energilager för fjärrvärme i stadsnära läge
Åtgärden är genomförd Energi 2018 Jönköping Energi AB
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Solceller – kommunkoncernen
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Energi 2020 Bostads AB Vätterhem
Junehem AB
Jönköping Airport AB
Jönköping Energi AB
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Fjärrvärmesystem – digital karta
Åtgärden är genomförd Energi 2015 Jönköping Energi AB
Åtgärden är genomförd
Förnybar elproduktion - kommunala byggnader
Åtgärden är genomförd Energi 2018 Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Gatubelysning - byte av kvicksilverlampor
Åtgärden är genomförd Energi 2015 Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Gatubelysning - förnyelse
Åtgärden är påbörjad Energi 2025 Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Kvicksilverbelysning – elljusspår
Åtgärden är genomförd Energi 2017 Kultur- och fritidsnämnden
Åtgärden är genomförd
Utomhusbelysning - fastigheter
Åtgärden är genomförd Energi 2017 Tekniska nämnden

Transporter

Åtgärden är genomförd
Åtgärdspaket – hållbar arbetspendling
Åtgärden är genomförd Transporter 2017 Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Översyn av cykelplan
Åtgärden är genomförd Transporter 2017 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Förbättrad cykelparkering
Åtgärden är påbörjad Transporter 2019 Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Äldrenämnden

Produktion

Åtgärden är genomförd
Miljödiplomering av event
Åtgärden är genomförd Produktion 2017 Destination Jönköping
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Konsumtion

Åtgärden är påbörjad
Konsumentstöd för hållbar konsumtion
Åtgärden är påbörjad Konsumtion Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Avfall

Åtgärden är påbörjad
Fritidsbanken
Åtgärden är påbörjad Avfall 2019 Bostads AB Vätterhem
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Åtgärden är genomförd
Textilinsamlingskampanj
Åtgärden är genomförd Avfall 2017 June Avfall & Miljö AB
Åtgärden är genomförd
Nya sortergårdar
Åtgärden är genomförd Avfall 2016 June Avfall & Miljö AB
Åtgärden är genomförd
Samordnad återbruksdistribution - förstudie
Åtgärden är genomförd Avfall 2018 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Åtgärden är genomförd
Mindre avfallsmängd 2
Åtgärden är genomförd Avfall 2018 June Avfall & Miljö AB
Åtgärden är genomförd
Visualisering av avfallsmängder
Åtgärden är genomförd Avfall 2017 June Avfall & Miljö AB
Åtgärden är påbörjad
Åtgärdsprogram - omgivningsbuller
Åtgärden är påbörjad Avfall 2023 Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Hållbarhetsprogram – Logpoint
Åtgärden är påbörjad Avfall 2019 Stadsbyggnadsnämnden
Södra Munksjöns Utvecklings AB
Åtgärden är påbörjad
Ekosystemtjänstanalys i detaljplaner
Åtgärden är påbörjad Avfall 2021 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är inte påbörjad
Grönytefaktor
Åtgärden är inte påbörjad Avfall 2021 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är inte påbörjad
Jämställd stadsutveckling
Åtgärden är inte påbörjad Avfall 2020 Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Ledningsförnyelse
Åtgärden är påbörjad Avfall 2021 Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Våtmark Bankeryd
Åtgärden är påbörjad Avfall 2021 Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Inventering – industriområden
Åtgärden är påbörjad Avfall 2021 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Information – golvskurvatten
Åtgärden är genomförd Avfall 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Stadstrafiken i Jönköping
Åtgärden är påbörjad Avfall 2021 Jönköpings Länstrafik
Åtgärden är påbörjad
Cykelöverfarter på huvudcykelstråk
Åtgärden är påbörjad Avfall 2021 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Enhetlig markering i cykelvägnätet
Åtgärden är påbörjad Avfall 2021 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är inte påbörjad
Åtgärdspaket – nya cykelvägar
Åtgärden är inte påbörjad Avfall 2025 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Ny cykelkampanj
Åtgärden är påbörjad Avfall 2020 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är inte påbörjad
Minskad trängsel i biltrafiksystemet
Åtgärden är inte påbörjad Avfall 2020 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Bra cykelparkering - kommunala arbetsplatser
Åtgärden är påbörjad Avfall 2022 Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Fler kollektivtrafikresor - Avsiktsförklaring
Åtgärden är påbörjad Avfall 2021 Jönköpings Länstrafik
Kommunstyrelsen
Miljökvalitetsmål NM.15
Senast ändrad: 2019-09-05
Delansvarig: