search
Sök
menu
Meny

God bebyggd miljö

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Friluftsliv

1

Genomfört enligt plan
Friluftsliv – tillgänglighet vid nya projekt

Genomfört enligt plan

Friluftsliv

2019

Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Friluftsliv

2

Genomfört enligt plan
Tillfotskartan – promenadstråk i tätortsnära natur

Genomfört enligt plan

Friluftsliv

2019

Kultur- och fritidsnämnden, Lisa Bergström

Friluftsliv

4

Pågående enligt plan
Skogsstigar - tillgänglighet

Pågående enligt plan

Friluftsliv

2020

Kultur- och fritidsnämnden

Friluftsliv

5

Pågående enligt plan
Naturrum

Pågående enligt plan

Friluftsliv

2021

Kultur- och fritidsnämnden

Friluftsliv

6

Pågående enligt plan
Naturnycklar

Pågående enligt plan

Friluftsliv

2020

Funktionsrätt i Jönköping, Kultur- och fritidsnämnden

Friluftsliv

7

Genomfört enligt plan
Analys – närhet till grönområden

Genomfört enligt plan

Friluftsliv

2017

Stadsbyggnadsnämnden

Friluftsliv

9

Genomfört enligt plan
Toalett vattenledningsparken

Genomfört enligt plan

Friluftsliv

2019

Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden

Djur och växter

10

Genomfört enligt plan
Biosfärprogram

Genomfört enligt plan

Djur och växter

2016

Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Djur och växter

11

Pågående med avvikelse
Huskvarnaåns gröna stråk med Lillån

Pågående med avvikelse

Djur och växter

2020

Tekniska nämnden

Stadsutveckling

12

Genomfört enligt plan
Ny översiktsplan

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2017

Kommunstyrelsen

Stadsutveckling

13

Genomfört enligt plan
Utredningsområde A6/Ekeberg

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2019

Kommunstyrelsen

Stadsutveckling

14

Ej påbörjat
Hållbar fysisk planering

Ej påbörjat

Stadsutveckling

Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB

Stadsutveckling

15

Genomfört enligt plan
Riktlinjer för byggande i egen regi

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2017

Tekniska nämnden

Stadsutveckling

17

Genomfört enligt plan
Ny grönstrukturplan

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2019

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

18

Genomfört enligt plan
Kampanj - hållbar stadsutveckling

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2019

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

19

Genomfört enligt plan
MM-arbete i planeringsprocessen

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2018

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Infrastruktur för trafik

20

Genomfört enligt plan
Separerat kollektivtrafikstråk – trådbuss

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2016

Jönköpings Länstrafik, Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

21

Ej påbörjat
Förbindelse mellan tågstationerna

Ej påbörjat

Infrastruktur för trafik

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

22

Pågående enligt plan
Ny hållplats vid A6

Pågående enligt plan

Infrastruktur för trafik

Kommunstyrelsen

Infrastruktur för trafik

23

Genomfört enligt plan
Logpoint South Sweden - permanent terminal

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2016

Södra Munksjöns Utvecklings AB

Infrastruktur för trafik

24

Ej påbörjat
Ljungarums gods- och rangerbangård

Ej påbörjat

Infrastruktur för trafik

2020

Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB, Tekniska nämnden

Infrastruktur för trafik

25

Ej påbörjat med avvikelse
Gångplan

Ej påbörjat med avvikelse

Infrastruktur för trafik

2020

Kommunstyrelsen

Infrastruktur för trafik

26

Genomfört enligt plan
Parkeringsnorm

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2016

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

28

Pågående med avvikelse
Miljözon - tunga fordon

Pågående med avvikelse

Infrastruktur för trafik

2020

Stadsbyggnadsnämnden

Vatten och avlopp

29

Genomfört enligt plan
Dagvattenpolicy

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

30

Genomfört enligt plan
Vatten- och avloppsplan

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

32

Genomfört enligt plan
Avlopp - fritidshusområden 2

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2017

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Risker och sårbarhet

34

Pågående enligt plan
Skredutredning

Pågående enligt plan

Risker och sårbarhet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Risker och sårbarhet

35

Genomfört enligt plan
Kartläggning - översvämning 1

Genomfört enligt plan

Risker och sårbarhet

2016

Tekniska nämnden

Risker och sårbarhet

36

Genomfört enligt plan
Klimatanpassning

Genomfört enligt plan

Risker och sårbarhet

2017

Stadsbyggnadsnämnden

Risker och sårbarhet

37

Genomfört enligt plan
Integrera klimatanpassningsarbete

Genomfört enligt plan

Risker och sårbarhet

2019

Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Risker och sårbarhet

38

Genomfört enligt plan
Riktlinjer – klimatanpassning

Genomfört enligt plan

Risker och sårbarhet

2018

Stadsbyggnadsnämnden

Risker och sårbarhet

39

Genomfört enligt plan
Kartläggning - översvämning 2

Genomfört enligt plan

Risker och sårbarhet

2016

Tekniska nämnden

Energi

41

Genomfört enligt plan
Energilager för fjärrvärme i stadsnära läge

Genomfört enligt plan

Energi

2018

Jönköping Energi AB

Energi

42

Pågående med avvikelse
Solceller – kommunkoncernen

Pågående med avvikelse

Energi

2020

Bostads AB Vätterhem, Junehem AB, Jönköping Airport AB, Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Energi

44

Genomfört enligt plan
Förnybar elproduktion - kommunala byggnader

Genomfört enligt plan

Energi

2018

Tekniska nämnden

Energi

46

Pågående enligt plan
Gatubelysning - förnyelse

Pågående enligt plan

Energi

2025

Tekniska nämnden

Energi

47

Genomfört enligt plan
Kvicksilverbelysning – elljusspår

Genomfört enligt plan

Energi

2017

Kultur- och fritidsnämnden

Energi

48

Genomfört enligt plan
Utomhusbelysning - fastigheter

Genomfört enligt plan

Energi

2017

Tekniska nämnden

Transporter

49

Genomfört enligt plan
Åtgärdspaket – hållbar arbetspendling

Genomfört enligt plan

Transporter

2017

Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Transporter

50

Genomfört enligt plan
Översyn av cykelplan

Genomfört enligt plan

Transporter

2017

Stadsbyggnadsnämnden

Transporter

51

Pågående enligt plan
Förbättrad cykelparkering

Pågående enligt plan

Transporter

2019

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Produktion

52

Genomfört enligt plan
Miljödiplomering av event

Genomfört enligt plan

Produktion

2017

Destination Jönköping, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Konsumtion

53

Pågående enligt plan
Konsumentstöd för hållbar konsumtion

Pågående enligt plan

Konsumtion

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Avfall

54

Genomfört enligt plan
Fritidsbanken

Genomfört enligt plan

Avfall

2019

Bostads AB Vätterhem, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Avfall

55

Genomfört enligt plan
Textilinsamlingskampanj

Genomfört enligt plan

Avfall

2017

June Avfall & Miljö AB

Avfall

56

Genomfört enligt plan
Nya sortergårdar

Genomfört enligt plan

Avfall

2016

June Avfall & Miljö AB

Avfall

57

Genomfört enligt plan
Samordnad återbruksdistribution - förstudie

Genomfört enligt plan

Avfall

2018

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Avfall

58

Genomfört enligt plan
Mindre avfallsmängd 2

Genomfört enligt plan

Avfall

2018

June Avfall & Miljö AB

Avfall

59

Genomfört enligt plan
Visualisering av avfallsmängder

Genomfört enligt plan

Avfall

2017

June Avfall & Miljö AB

Avfall

60

Pågående enligt plan
Åtgärdsprogram - omgivningsbuller

Pågående enligt plan

Avfall

2023

Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Avfall

61

Pågående enligt plan
Hållbarhetsprogram – Logpoint

Pågående enligt plan

Avfall

2019

Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB

Avfall

62

Pågående enligt plan
Ekosystemtjänstanalys i detaljplaner

Pågående enligt plan

Avfall

2021

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Avfall

63

Ej påbörjat
Grönytefaktor

Ej påbörjat

Avfall

2021

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Avfall

64

Pågående enligt plan
Jämställd stadsutveckling

Pågående enligt plan

Avfall

2020

Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden

Avfall

65

Pågående enligt plan
Ledningsförnyelse

Pågående enligt plan

Avfall

2021

Tekniska nämnden

Avfall

66

Pågående enligt plan
Våtmark Bankeryd

Pågående enligt plan

Avfall

2021

Tekniska nämnden

Avfall

67

Genomfört enligt plan
Inventering – industriområden

Genomfört enligt plan

Avfall

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Avfall

68

Genomfört enligt plan
Information – golvskurvatten

Genomfört enligt plan

Avfall

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Avfall

69

Pågående enligt plan
Stadstrafiken i Jönköping

Pågående enligt plan

Avfall

2021

Jönköpings Länstrafik

Avfall

70

Pågående enligt plan
Cykelöverfarter på huvudcykelstråk

Pågående enligt plan

Avfall

2021

Stadsbyggnadsnämnden

Avfall

71

Pågående enligt plan
Enhetlig markering i cykelvägnätet

Pågående enligt plan

Avfall

2021

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Avfall

72

Ej påbörjat
Åtgärdspaket – nya cykelvägar

Ej påbörjat

Avfall

2025

Stadsbyggnadsnämnden

Avfall

73

Pågående enligt plan
Ny cykelkampanj

Pågående enligt plan

Avfall

2020

Stadsbyggnadsnämnden

Avfall

74

Ej påbörjat
Minskad trängsel i biltrafiksystemet

Ej påbörjat

Avfall

2020

Stadsbyggnadsnämnden

Avfall

75

Pågående enligt plan
Bra cykelparkering - kommunala arbetsplatser

Pågående enligt plan

Avfall

2022

Tekniska nämnden

Avfall

76

Pågående enligt plan
Fler kollektivtrafikresor - Avsiktsförklaring

Pågående enligt plan

Avfall

2021

Jönköpings Länstrafik, Kommunstyrelsen

Avfall

77

Pågående enligt plan
Utveckla gröna stråk från Södra Munksjön

Pågående enligt plan

Avfall

Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB

Avfall

78

Pågående enligt plan
Flera solceller på befintliga byggnader

Pågående enligt plan

Avfall

2025

Tekniska nämnden

Avfall

79

Pågående enligt plan
Inga onödiga bilresor

Pågående enligt plan

Avfall

2020

Stadsbyggnadsnämnden

Avfall

80

Pågående enligt plan
Fler resfria möten

Pågående enligt plan

Avfall

2020

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Avfall

81

Pågående enligt plan
Färre tjänsteresor med egen bil

Pågående enligt plan

Avfall

2020

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Avfall

82

Pågående enligt plan
Fuktsäkrad byggnation

Pågående enligt plan

Avfall

2021

Tekniska nämnden

Avfall

83

Pågående enligt plan
Nätverksträffar - hållbart byggande

Pågående enligt plan

Avfall

2025

Tekniska nämnden

Avfall

84

Pågående enligt plan
Minska mängden mat- och restavfall

Pågående enligt plan

Avfall

2022

June Avfall & Miljö AB

Avfall

85

Pågående enligt plan
Mer materialåtervinning och återanvändning

Pågående enligt plan

Avfall

2021

June Avfall & Miljö AB

Avfall

86

Ej påbörjat
Bättre källsortering hos föreningar

Ej påbörjat

Avfall

2020

June Avfall & Miljö AB, Kultur- och fritidsnämnden

Avfall

87

Pågående enligt plan
Minska nedskräpningen

Pågående enligt plan

Avfall

2025

Barn- och utbildningsnämnden, June Avfall & Miljö AB, Tekniska nämnden

Miljökvalitetsmål NM.15
Senast ändrad: 2020-01-17
Delansvarig: