search
Sök
menu
Meny

God bebyggd miljö


Illustratör: Tobias Flygar

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Stadsutveckling

Stadsutbredning

IndikatorNM.15.1

Stadsutbredning - tätorter

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 1995
Senaste värdet: 52 ha/år2015

Förtätning - tätorter

IndikatorNM.15.2
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 17,4 invånare/ha2015

Förtätning - nybyggnation

IndikatorNM.15.3

Andel nya bostäder i förtätnings/omvandlingsområden i förhållande till totala antalet nya bostäder.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 70,0 %2017

Infrastruktur för trafik

Attraktiv kollektivtrafik

IndikatorNM.15.4

Andel personer (%) som bor på attraktivt avstånd (< 400 meter fågelvägen) från hållplats med olika kategorier av kollektivtrafik.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 88 %2017

Kollektivtrafik - omfattning

IndikatorNM.15.5

Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 8,2 mil/inv2017

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorNM.15.23

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2009
Senaste värdet: 20 stycken2017

Persontåg - dygn

IndikatorNM.15.24

Antal persontåg per dygn

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2012
Senaste värdet: 140 stycken2017

Risker och sårbarhet

Olyckor med miljöpåverkan

IndikatorNM.15.6

Antal olyckor med miljöpåverkan (farligt ämne, släckvatten eller rök).

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2009
Senaste värdet: 5 2017

Förorenade områden, riskklassning

IndikatorNM.15.33

Antal riskklassade områden i Jönköpings kommun enligt MIFO-modellen.

Senaste värdet: 750 stycken2016

Andel åtgärdade förorenade områden

IndikatorNM.15.35

Andel åtgärdade områden i olika riskklasser enligt MIFO.

Energi

Energianvändning per invånare

IndikatorNM.15.16
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2011
Senaste värdet: 31900 kWh/invånare2016

Energianvändning - kommunal verksamhet

IndikatorNM.15.14

Total energianvändning i kommunal verksamhet (exkl. kommunala bolag)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 201000 MWh2017

Energianvändning - kommunala fastigheter

IndikatorNM.15.15

Köpt energi per m2 i egenägda fastigheter (kWh/m2)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013
Senaste värdet: 159,7 2017

Energianvändning - elanvändning

IndikatorNM.15.26

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013
Senaste värdet: 80503 MWh2017

Energianvändning - persontransporter

IndikatorNM.15.27

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 7811 MWh2017

Energianvändning - transporter/maskiner

IndikatorNM.15.28

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2011
Senaste värdet: 19156 MWh2017

Energianvändning per årsarbetare

IndikatorNM.15.17

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 20100 kWh/årsarbetare2017

Energianvändning per årsarbetare - elanvändning

IndikatorNM.15.29

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 8062 kWh/årsarbetare2017

Energianvändning per årsarbetare - persontransporter

IndikatorNM.15.30

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 782 kWh/årsarbetare2017

Energianvändning per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorNM.15.31

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/anställd)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2011
Senaste värdet: 1918 kWh/årsarbetare2017

Energianvändning, vatten och avlopp

IndikatorNM.15.18

Energianvändning per levererad m3 vatten och per behandlad m3 avloppsvatten.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2010
Senaste värdet: 1,31 kWh/m32017

Lokalt producerad el

IndikatorNM.15.22

Andel av använd elenergi som produceras i kommunen och är förnyelsebar.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 21 %2016

Fjärrvärmeproduktion

IndikatorNM.15.19

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 1023420 MWh2017

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorNM.15.11

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 19,1 %2016

Förnybar energi, övriga sektorer

IndikatorNM.15.20

Andel förnybar energi i alla sektorer utom transportsektorn (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 73 %2016

Transporter

Kollektivtrafikresor

IndikatorNM.15.21

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 100 antal/inv2017

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.15.13

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 876 stycken2017

Avfall

Avfallsmängd per invånare

IndikatorNM.15.7
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013
Senaste värdet: 530 kg/inv.2017

Avfall - materialåtervinning

IndikatorNM.15.8

Mängd av olika avfallsslag där materialet återvinns.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013
Senaste värdet: 270 kg/inv2017

Avfall - energiutvinning

IndikatorNM.15.9

Mängd av olika avfallsslag där energin används genom förbränning.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013
Senaste värdet: 260 kg/invånare2017

Farligt avfall

IndikatorNM.15.10

Insamlad mängd farligt avfall (kg/invånare)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013
Senaste värdet: 23,8 kg/invånare2017
Miljökvalitetsmål NM.15
Senast ändrad: 2019-02-26
Delansvarig: