search
Sök
menu
Meny

God bebyggd miljö

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Stadsutveckling

Stadsutbredning

IndikatorNM.15.1

Stadsutbredning - tätorter

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 52 ha/år2015

Förtätning - tätorter

IndikatorNM.15.2
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 17,4 invånare/ha2015

Förtätning - nybyggnation

IndikatorNM.15.3

Andel nya bostäder i förtätnings/omvandlingsområden i förhållande till totala antalet nya bostäder.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 70,0 %2020

Infrastruktur för trafik

Attraktiv kollektivtrafik

IndikatorNM.15.4

Andel personer (%) som bor på attraktivt avstånd (< 400 meter fågelvägen) från hållplats med olika kategorier av kollektivtrafik.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 88 %2018

Kollektivtrafik - omfattning

IndikatorNM.15.5

Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 8,1 mil/inv2018

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorNM.15.23

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 22 stycken2019

Persontåg - dygn

IndikatorNM.15.24

Antal persontåg per dygn

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 130 stycken2019

Risker och sårbarhet

Olyckor med miljöpåverkan

IndikatorNM.15.6

Antal olyckor med miljöpåverkan (farligt ämne, släckvatten eller rök).

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 7 2020

Förorenade områden, riskklassning

IndikatorNM.15.33

Antal riskklassade områden i Jönköpings kommun enligt MIFO-modellen.

Senaste värdet: 851 stycken2019

Andel åtgärdade förorenade områden

IndikatorNM.15.35

Andel åtgärdade områden i olika riskklasser enligt MIFO.

Förnyelsetakt - VA-ledningsnät

IndikatorNM.15.36

Förnyelsetakt - VA-ledningsnät

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 0,64 %2020

Energi

Energianvändning per invånare

IndikatorNM.15.16
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 29700 kWh/invånare2017

Energianvändning - kommunal verksamhet

IndikatorNM.15.14

Total energianvändning i kommunal verksamhet (exkl. kommunala bolag)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 199000 MWh2019

Energianvändning - kommunala fastigheter

IndikatorNM.15.15

Köpt energi per m2 i egenägda fastigheter (kWh/m2)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 151,2 2019

Energianvändning - persontransporter

IndikatorNM.15.27

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 6167 MWh2019

Energianvändning - transporter/maskiner

IndikatorNM.15.28

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 12140 MWh2019

Energianvändning per årsarbetare

IndikatorNM.15.17

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 18800 kWh/årsarbetare2019

Energianvändning per årsarbetare - persontransporter

IndikatorNM.15.30

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 582 kWh/årsarbetare2019

Energianvändning per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorNM.15.31

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/anställd)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 1145 kWh/årsarbetare2019

Energianvändning, vatten och avlopp

IndikatorNM.15.18

Energianvändning per levererad m3 vatten och per behandlad m3 avloppsvatten.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 1,3 kWh/m32020

Lokalt producerad el

IndikatorNM.15.22

Andel av använd elenergi som produceras i kommunen och är förnyelsebar.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 26 %2018

Fjärrvärmeproduktion

IndikatorNM.15.19

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 949959 MWh2020

Förnybara energikällor i fjärrvärmen

IndikatorNM.15.38

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 72 %2017

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorNM.15.11

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 21,01 %2018

Förnybar energi, övriga sektorer

IndikatorNM.15.20

Andel förnybar energi i alla sektorer utom transportsektorn (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 78 %2018

Elavbrott

IndikatorNM.15.37

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 55 minuter/kund2018

Transporter

Kollektivtrafikresor

IndikatorNM.15.21

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 100 antal/inv2018

Befolkning i kollektivtrafiknära läge

IndikatorNM.15.41

Andel av befolkningen i kollektivtrafiknära läge

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet: 89,7 %2018

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.15.13

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 1010 stycken2018

Egen bil i tjänsten

IndikatorNM.15.32

Användning av egen bil i tjänsten (km/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 90 km/årsarbetare2019

Avfall

Avfallsmängd per invånare

IndikatorNM.15.7
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 510 kg/inv.2019

Avfall - materialåtervinning

IndikatorNM.15.8

Mängd av olika avfallsslag där materialet återvinns.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 270 kg/inv2019

Avfall - energiutvinning

IndikatorNM.15.9

Mängd av olika avfallsslag där energin används genom förbränning.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 240 kg/invånare2019

Farligt avfall

IndikatorNM.15.10

Insamlad mängd farligt avfall (kg/invånare)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 22,5 kg/invånare2019

Insamlat hushållsavfall

IndikatorNM.15.42

Mängd insamlat hushållsavfall per person

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 467 kg/person2019

Materialåtervinning

IndikatorNM.15.43

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 44 %2019

Mat- och restavfall

IndikatorNM.15.44

Mängd mat- och restavfall per invånare

Miljökvalitetsmål NM.15
Senast ändrad: 2021-08-18