search
Sök
menu
Meny

Giftfri miljö

Man plockar äpple
Illustratör: Tobias Flygar

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Produktion

Ekologisk åker-/betesmark

IndikatorNM.4.1

Andel ekologisk åker-/betesmark.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013
Senaste värdet: 13,6 %2017

Konsumtion

Ekologiska livsmedel

IndikatorNM.4.2

Andel ekologiska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kronor.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 23 %2017

MSC-märkt fisk och skaldjur

IndikatorNM.4.8

Andel MSC-märkt fisk och skaldjur i kommunal verksamhet i kg.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 91 %2017

Avfall

Farligt avfall

IndikatorNM.4.3

Insamlad mängd farligt avfall (kg/invånare)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013
Senaste värdet: 23,8 kg/invånare2017

Föroreningar i slam - kadmium, kvicksilver, PAH, PCB

IndikatorNM.4.4

Halt kadmium, kvicksilver, PAH och PCB i slam.

Föroreningar i slam - bly och nonylfenol

IndikatorNM.4.5

Halt bly och nonylfenol i slam.

Fosfor i slam som återanvänds

IndikatorNM.4.6

Andel fosfor i slam som återanvänds.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2010

Risker och sårbarhet

Olyckor med miljöpåverkan

IndikatorNM.4.7

Antal olyckor med miljöpåverkan (farligt ämne, släckvatten eller rök).

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2009
Senaste värdet: 5 2017

Vatten och avlopp

Cu och Zn från ARV

IndikatorNM.4.10

Utsläpp av Cu, Zn och Ni från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna.

Övriga metaller från ARV

IndikatorNM.4.9

Utsläpp av övriga metaller från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna.

Miljökvalitetsmål NM.4
Senast ändrad: 2018-06-14
Delansvarig: