search
Sök
menu
Meny

Giftfri miljö

Man plockar äpple
Illustratör: Tobias Flygar

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Produktion

Ekologisk åker-/betesmark

IndikatorNM.4.1

Andel ekologisk åker-/betesmark.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 16,7 %2018

Konsumtion

Ekologiska livsmedel

IndikatorNM.4.2

Andel ekologiska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kronor.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 24 %2019

MSC-märkt fisk och skaldjur

IndikatorNM.4.8

Andel MSC-märkt fisk och skaldjur i kommunal verksamhet i kg.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 89 %2019

Avfall

Farligt avfall

IndikatorNM.4.3

Insamlad mängd farligt avfall (kg/invånare)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 22,5 kg/invånare2019

Föroreningar i slam - kadmium, kvicksilver, PAH, PCB

IndikatorNM.4.4

Halt kadmium, kvicksilver, PAH och PCB i slam.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 1,47 2019

Föroreningar i slam - bly och nonylfenol

IndikatorNM.4.5

Halt bly och nonylfenol i slam.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 17 mg/kg ts2019

Fosfor i slam som återanvänds

IndikatorNM.4.6

Andel fosfor i slam som återanvänds.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring

Risker och sårbarhet

Olyckor med miljöpåverkan

IndikatorNM.4.7

Antal olyckor med miljöpåverkan (farligt ämne, släckvatten eller rök).

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 7 2020

Vatten och avlopp

Cu, Zn och Ni från ARV

IndikatorNM.4.10

Utsläpp av Cu, Zn och Ni från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 621 kg2019

Övriga metaller från ARV

IndikatorNM.4.9

Utsläpp av övriga metaller från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 15,26 kg2019

Giftfri miljö

Förorenade områden, riskklassning

IndikatorNM.4.11

Antal riskklassade områden i Jönköpings kommun enligt MIFO-modellen.

Senaste värdet: 851 stycken2019

Andel åtgärdade förorenade områden

IndikatorNM.4.13

Andel åtgärdade områden i olika riskklasser enligt MIFO.

Miljökvalitetsmål NM.4
Senast ändrad: 2021-07-30