search
Sök
menu
Meny

Partiklar - Barnarpsgatan

Följande miljökvalitetsnormer och nationella miljömål gäller:
Årsmedelvärde: MKN 40 µg/m3, Mål 15 µg/m3.
Antal dygn >50 µg/m3: MKN 35.
Högsta dygnsmedelvärde: Mål 30 µg/m3.
Miljömålet för årsmedelvärdet har uppfyllts sedan 2014. Takvärdet på 30 µg/m3 som dygnsmedelvärde bedöms dock vara svårt att nå. Det tillåtna antalet överskridanden av dygnsmedelvärden i miljökvalitetsnormen har överskridits vid ett tillfälle (2008). Därför har ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar tagits fram.

Partiklar - Barnarpsgatan

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Det finns miljökvalitetsnorm (MKN) och nationella miljömål som reglerar luftkvaliteten. Normen är en miniminivå som måste klaras och miljömålen är mer ambitiösa.

Indikator NM.2.2
Senast ändrad: 2018-04-23
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål