search
Sök
menu
Meny

Ett rikt växt- och djurliv


Illustratör: Tobias Flygar

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Djur och växter

Skyddad natur

IndikatorNM.16.1

Antal skyddade naturområden

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 83 stycken2018

Konsumtion

Svenska livsmedel

IndikatorNM.16.2

Andel svenska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kg.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 65 %2018
Miljökvalitetsmål NM.16
Senast ändrad: 2019-01-23
Delansvarig: