search
Sök
menu
Meny

Ett rikt växt- och djurliv

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Djur och växter

Skyddad natur

IndikatorNM.16.1

Antal skyddade naturområden

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 85 stycken2020

Skyddad natur

IndikatorNM.16.4

Andel skyddad natur

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 3,5 %2018

Andel skyddad natur

IndikatorNM.16.3

Total skyddad natur dividerat med total yta i kommunen. Med skyddad natur avses nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde och biotpskyddsområde.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 3,5 %2018

Konsumtion

Svenska livsmedel

IndikatorNM.16.2

Andel svenska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kg.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 66 %2019
Miljökvalitetsmål NM.16
Senast ändrad: 2021-12-22