search
Sök
menu
Meny

Utveckla naturvärden på kommunal mark

Kommunen ska utifrån aktuell lista ”åtgärder på kommunal mark” som återfinns i Naturvårdsprogrammet arbeta för att kontinuerligt bevara och utveckla naturvärden. Denna lista ska uppdateras minst vart tredje år med start 2022.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: I åtgärdslistan finns i 2019 års version ca 25 platsspecifika naturvårdsåtgärder för kommunalt ägd mark. Det finns också ett antal allmänna skötselråd för att gynna våra ansvarsmiljöer och ansvarsarter definierade i Naturvårdsprogrammet samt en del övriga skyddsvärda miljöer och arter. Minst fem platsspecifika åtgärder ska utföras under varje treårsperiod.
Kompetens/organisation för genomförande: Tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret genomför arbetet tillsammans med tjänstepersoner på tekniska kontoret, park- och skog. Åtgärder planeras av kommunekologer på stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret och genomförs av tekniska kontoret. Stadsbyggnadskontoret uppdaterar listan i samarbete med tekniska kontoret.
Motivering: Det är angeläget att bevara och utveckla de naturvärden som identifierats i kommunen för att säkerställa att grunden till våra ekosystemtjänster underhålls. Arbetet ska särskilt inriktas på de områden där kommunen har ansvarsmiljöer och ansvarsarter.
Finansiering: Inom ordinarie budget

Kommentar

Under 2019 har en del åtgärder gjorts, Det gäller till exempel röjning av betesmarker, slåtter på igenväxta grusfält, friröjning av ett antal gamla skyddsvärda ekar.

Uppdrag NM.13.3
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Delansvarig:
  • Tekniska nämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål