search
Sök
menu
Meny

Sex nya kommunal naturreservat

Totalt ska sex kommunala naturreservat bildas senast 2028 (varav 3 st 2018-2022).

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: För att bilda ett naturreservat krävs att en inventering av värdefulla områden sker, samråd med berörda samt att ett förslag till beslut tas fram om naturreservatet. I förslaget skall syfte, föreskrifter samt skötselplan anges. För att åtgärden skall vara klar till 2028 behöver förslagen finnas framme 2026. Inventeringar som krävs behöver vara klara 2023. Stadsbyggnadskontoret planerar bildande av naturreservat. För Kaxholmen finns ett förslag som varit på samråd och för Huskvarnafallen har arbetet med skötselplan påbörjats. Övriga reservat är i dagsläget ej beslutade, möjliga områden: Vattenlednings-området, Lillån – Huskvarna, Läsäng i Norrahammar, utvidgning av Rocksjöns naturreservat, Nyponkullen och Ljungarp i Tenhult. Beslut om prioriteringsordning bör tas i stadsbyggnadsnämnden.
Kompetens/organisation för genomförande: Tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret genomför arbetet tillsammans med tjänstepersoner på tekniska kontoret, park- och skog. Vid bildande görs hela reservatet klart av stadsbyggnadskontoret (gränsmarkering, stigar, skyltar, ev. folder etc) innan överlämning görs för förvaltning till tekniska kontoret.
Motivering: Syftet är dels att tillhandahålla tätortsnära natur-områden under överskådlig tid och dels att bevara och utveckla den biologiska mångfalden
Finansiering: Inom ordinarie budget, ev med hjälp av LONA-medel

Uppdrag NM.13.5
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Delansvarig:
  • Tekniska nämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål