search
Sök
menu
Meny

Handlingsplan - invasiva arter

En handlingsplan mot invasiva arter som påverkar biologisk mångfald, miljön eller hälsan negativt ska tas fram senast 2022.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: Vid behov inventeras invasiva arter inom kommunen, dock används Artportalen och Länsstyrelsen huvudsakligen som källor till lokaler för invasiva
arter. Man kan också fråga allmänheten om de har sett några invasiva arter. Sammanställning av uppgifter sker senast 2020 och en handlingsplan tas fram under 2021. Handlingsplanen ska bl.a. innehålla instruktioner om hur växtavfall från invasiva arter ska hanteras, se bl.a. www.juneavfall.se, sök trädgårdsavfall.
Kompetens/organisation för genomförande: Tjänstepersoner på stadsbyggnadsförvaltningen kommer att genomföra denna inventering och översyn av åtgärdslistan i samarbete med berörda tjänstepersoner på tekniska kontoret, park och skog.
Motivering: Syftet med handlingsplanen är att motarbeta de invasiva arter som finns så de inte ska påverka biologisk mångfald, miljön eller hälsan negativt.
Finansiering: Inom ordinarie budget, ev också genom LONA-bidrag eller annat bidrag

Kommentar

Under 2016-22 genomför kommunen i samarbete med Hushållningssällskapet försök med fårbete för bekämpning av jätteloka, en invasiv art. Det är numera ett starkt lagkrav på att invasiva arter enligt EU:s lista ska bekämpas av fastighetsägaren. Försöket har utförts via ett LONA-projekt i tre år och helt med kommunal finansiering under 2019. Det har varit lyckosamt och kommer att fortsätta under tre år till med får- och nötbete. Tanken är att förhoppningsvis kunna använda bete som miljövänlig bekämpningsmetod på fler platser i kommunen. Uppföljning av hur väl jättelokan bekämpas med denna metod sker årligen.

Under 2019 hölls ett av kommunen och Hushållningssällskapet anordnat interkommunalt möte med sju närvarande kommunrepresentanter för att få färsk information från Länsstyrelsen om invasiva arter samt utbyta erfarenheter mellan kommunerna om lämplig bekämpning.

Under 2020 har ett samarbete mellan tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret och entreprenörer inletts. Information finns på hemsidan om invasiva arter och vårt fokus är i dagsläget tre viktiga arter:

Jätteloka
Parkslide
Jättebalsamin

Inventering och registrering sker kontinuerligt. Allmänheten uppmanas att registrera invasiva arter (på EU-listan finns i dagsläget 12 etablerade arter i Sverige) och särskilt dessa tre. Hur de ser ut och hur de ska bekämpas kan du läsa mer om på hemsidan. Kommunen samarbetar med Länsstyrelsen kring bekämpning av invasiva arter på kommunal mark. Handlingsplanen mot invasiva arter byggs upp successivt.

Länk: https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/naturvardochskotselavgronomraden/invasivaarter.4.30dadb7171e5a64f57e72.html

Uppdrag NM.13.4
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadskontoret
Delansvarig:
  • Tekniska nämnden
Kontakt: