search
Sök
menu
Meny

Begränsad klimatpåverkan

Sol
Illustratör: Tobias Flygar

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Klimatanpassning

0

Genomfört enligt plan
Klimatanpassning

Genomfört enligt plan

Klimatanpassning

2017

Stadsbyggnadsnämnden

Klimatanpassning

1

Genomfört enligt plan
Riktlinjer – klimatanpassning

Genomfört enligt plan

Klimatanpassning

2018

Stadsbyggnadsnämnden

Klimatanpassning

2

Genomfört enligt plan
Integrera klimatanpassningsarbete

Genomfört enligt plan

Klimatanpassning

2019

Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Klimatanpassning

3

Genomfört enligt plan
Kartläggning - översvämning 1

Genomfört enligt plan

Klimatanpassning

2016

Tekniska nämnden

Klimatanpassning

4

Genomfört enligt plan
Kartläggning - översvämning 2

Genomfört enligt plan

Klimatanpassning

2016

Tekniska nämnden

Stadsutveckling

5

Genomfört enligt plan
Riktlinjer för byggande i egen regi

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2017

Tekniska nämnden

Stadsutveckling

6

Ej påbörjat
Ljungarums gods- och rangerbangård

Ej påbörjat

Stadsutveckling

2020

Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB, Tekniska nämnden

Infrastruktur för trafik

7

Genomfört enligt plan
Kampanj - hållbar stadsutveckling

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2019

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

8

Pågående enligt plan
Trafiksystem - Jönköping

Pågående enligt plan

Infrastruktur för trafik

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

9

Ej påbörjat
Förbindelse mellan tågstationerna

Ej påbörjat

Infrastruktur för trafik

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

10

Genomfört enligt plan
Logpoint South Sweden - permanent terminal

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2016

Södra Munksjöns Utvecklings AB

Infrastruktur för trafik

12

Genomfört enligt plan
Spårvagnssäkring

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2016

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

13

Genomfört enligt plan
Separerat kollektivtrafikstråk – trådbuss

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2016

Jönköpings Länstrafik, Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

14

Pågående enligt plan
Laddningsstruktur - förberedelser

Pågående enligt plan

Infrastruktur för trafik

Jönköpings kommuns fastighetsutvecklings AB, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Infrastruktur för trafik

15

Genomfört enligt plan
Laddinfrastruktur - elfordon

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2015

Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Infrastruktur för trafik

16

Genomfört enligt plan
Bilpooler i nya bostadsområden

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2015

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Infrastruktur för trafik

17

Genomfört enligt plan
Parkeringsnorm

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2016

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

19

Pågående enligt plan
Miljözon - tunga fordon

Pågående enligt plan

Infrastruktur för trafik

Stadsbyggnadsnämnden

Energi

20

Genomfört enligt plan
Demoprojekt - smart elnät

Genomfört enligt plan

Energi

2015

Jönköping Energi AB

Energi

21

Genomfört enligt plan
Energieffektivisering - fastigheter 1

Genomfört enligt plan

Energi

2015

Tekniska nämnden

Energi

22

Genomfört enligt plan
Energilager för fjärrvärme i stadsnära läge

Genomfört enligt plan

Energi

2018

Jönköping Energi AB

Energi

23

Genomfört enligt plan
Fjärrvärmesystem – digital karta

Genomfört enligt plan

Energi

2015

Jönköping Energi AB

Energi

24

Genomfört enligt plan
Förnybar elproduktion - kommunala byggnader

Genomfört enligt plan

Energi

2018

Tekniska nämnden

Energi

25

Pågående med avvikelse
Solceller – kommunkoncernen

Pågående med avvikelse

Energi

2020

Bostads AB Vätterhem, Junehem AB, Jönköping Airport AB, Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Energi

26

Genomfört enligt plan
Bioenergi - Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Genomfört enligt plan

Energi

2016

Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Energi

27

Pågående enligt plan
Oljepannor – konvertering

Pågående enligt plan

Energi

2020

Tekniska nämnden

Energi

28

Genomfört enligt plan
Gatubelysning - byte av kvicksilverlampor

Genomfört enligt plan

Energi

2015

Tekniska nämnden

Energi

29

Pågående enligt plan
Gatubelysning - förnyelse

Pågående enligt plan

Energi

2025

Tekniska nämnden

Energi

30

Genomfört enligt plan
Utomhusbelysning - fastigheter

Genomfört enligt plan

Energi

2017

Tekniska nämnden

Energi

31

Genomfört enligt plan
Kvicksilverbelysning – elljusspår

Genomfört enligt plan

Energi

2017

Kultur- och fritidsnämnden

Energi

32

Pågående med avvikelse
Stöd till miljöanpassade snökanoner

Pågående med avvikelse

Energi

2019

Kultur- och fritidsnämnden

Transporter

33

Pågående med avvikelse
Nytt program för hållbart resande

Pågående med avvikelse

Transporter

2019

Kommunstyrelsen

Transporter

36

Genomfört enligt plan
Åtgärdspaket – hållbar arbetspendling

Genomfört enligt plan

Transporter

2017

Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Transporter

37

Genomfört enligt plan
Klimatsmarta resor – socialtjänsten

Genomfört enligt plan

Transporter

2018

Socialnämnden, Tekniska nämnden, Äldrenämnden

Transporter

39

Pågående enligt plan
Förbättrad cykelparkering

Pågående enligt plan

Transporter

2019

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Transporter

40

Genomfört enligt plan
Översyn av cykelplan

Genomfört enligt plan

Transporter

2017

Stadsbyggnadsnämnden

Transporter

41

Genomfört enligt plan
Elfordon – inköp 2

Genomfört enligt plan

Transporter

2017

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Konsumtion

42

Genomfört enligt plan
Referensgrupper för upphandlingar

Genomfört enligt plan

Konsumtion

2019

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Konsumtion

43

Pågående enligt plan
Konsumentstöd för hållbar konsumtion

Pågående enligt plan

Konsumtion

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Konsumtion

44

Pågående enligt plan
Bioolja i fjärrvärmenät och kommunal verksamheter

Pågående enligt plan

Konsumtion

2020

Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Konsumtion

45

Pågående enligt plan
Energieffektivisering – fastigheter 2

Pågående enligt plan

Konsumtion

2030

Tekniska nämnden

Konsumtion

46

Ej påbörjat
Åtgärdsutveckling - kapa effekttoppar

Ej påbörjat

Konsumtion

2025

Bostads AB Vätterhem, Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Konsumtion

47

Pågående enligt plan
Stadstrafiken i Jönköping

Pågående enligt plan

Konsumtion

2021

Jönköpings Länstrafik

Konsumtion

48

Pågående enligt plan
Förnybart flygbränsle

Pågående enligt plan

Konsumtion

2025

Jönköping Airport AB

Konsumtion

49

Pågående enligt plan
Cykelöverfarter på huvudcykelstråk

Pågående enligt plan

Konsumtion

2021

Stadsbyggnadsnämnden

Konsumtion

50

Pågående enligt plan
Enhetlig markering i cykelvägnätet

Pågående enligt plan

Konsumtion

2021

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Konsumtion

51

Ej påbörjat
Åtgärdspaket – nya cykelvägar

Ej påbörjat

Konsumtion

2025

Stadsbyggnadsnämnden

Konsumtion

52

Pågående enligt plan
Ny cykelkampanj

Pågående enligt plan

Konsumtion

2020

Stadsbyggnadsnämnden

Konsumtion

53

Ej påbörjat
Minskad trängsel i biltrafiksystemet

Ej påbörjat

Konsumtion

2020

Stadsbyggnadsnämnden

Konsumtion

54

Pågående enligt plan
Förnybara bränslen/el – kommunala fordon/maskiner

Pågående enligt plan

Konsumtion

2025

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Konsumtion

55

Pågående enligt plan
Elfordon – inköp 3

Pågående enligt plan

Konsumtion

2020

Tekniska nämnden

Konsumtion

56

Pågående enligt plan
Bra cykelparkering - kommunala arbetsplatser

Pågående enligt plan

Konsumtion

2022

Tekniska nämnden

Konsumtion

57

Pågående enligt plan
Fler kollektivtrafikresor - Avsiktsförklaring

Pågående enligt plan

Konsumtion

2021

Jönköpings Länstrafik, Kommunstyrelsen

Miljökvalitetsmål NM.1
Senast ändrad: 2019-11-20
Delansvarig: