search
Sök
menu
Meny

Begränsad klimatpåverkan

Sol
Illustratör: Tobias Flygar

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Utsläpp av växthusgaser

Växthusgasutsläpp totalt (CO2-ekv)

IndikatorNM.1.1

Växthusgasutsläpp totalt (ton CO2-ekv/år)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 540000 ton2016

Växthusgasutsläpp per invånare (CO2-ekv)

IndikatorNM.1.2
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 4,0 ton/inv2016

Transportsektorn - Växthusgaser

IndikatorNM.1.3

Transportsektorn - Utsläpp av växthusgaser (CO2-ekvivalenter)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 301200 ton2016

Koldioxidutsläpp totalt

IndikatorNM.1.4

Utsläpp av koldioxid från kommunal verkamhet (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 7950 ton2017

Koldioxidutsläpp - persontransporter

IndikatorNM.1.22

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 1633 ton2017

Koldioxidutsläpp - transporter/maskiner

IndikatorNM.1.37

Utsläpp av koldioxid från transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 2617 ton2017

Koldioxidutsläpp - egenägda fastigheter

IndikatorNM.1.6

Utsläpp av koldioxid från egenägda fastigheter (kg/m2)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 5,20 kg/m22017

Koldioxidutsläpp per årsarbetare

IndikatorNM.1.5

Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet (kg/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 796 kg/årsarbetare2017

Koldioxidutsläpp per årsarbetare - persontransporter

IndikatorNM.1.38

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kg/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 164 kg/årsarbetare2017

Infrastruktur för trafik

Kollektivtrafikresor

IndikatorNM.1.19

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 100 antal/inv2017

Attraktiv kollektivtrafik

IndikatorNM.1.23

Andel personer (%) som bor på attraktivt avstånd (< 400 meter fågelvägen) från hållplats med olika kategorier av kollektivtrafik.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 88 %2017

Kollektivtrafik - omfattning

IndikatorNM.1.27

Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 8,2 mil/inv2017

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorNM.1.28

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2009
Senaste värdet: 20 stycken2017

Persontåg - dygn

IndikatorNM.1.29

Antal persontåg per dygn

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2012
Senaste värdet: 140 stycken2017

Energi

Energianvändning per invånare

IndikatorNM.1.11
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2011
Senaste värdet: 31900 kWh/invånare2016

Energianvändning - kommunal verksamhet

IndikatorNM.1.14

Total energianvändning i kommunal verksamhet (exkl. kommunala bolag)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 201000 MWh2017

Energianvändning - kommunala fastigheter

IndikatorNM.1.25

Köpt energi per m2 i egenägda fastigheter (kWh/m2)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013
Senaste värdet: 159,7 2017

Energianvändning - elanvändning

IndikatorNM.1.31

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013
Senaste värdet: 80503 MWh2017

Energianvändning - persontransporter

IndikatorNM.1.32

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 7811 MWh2017

Energianvändning - transporter/maskiner

IndikatorNM.1.33

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2011
Senaste värdet: 19156 MWh2017

Energianvändning per årsarbetare

IndikatorNM.1.15

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 20100 kWh/årsarbetare2017

Energianvändning per årsarbetare - elanvändning

IndikatorNM.1.34

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 8062 kWh/årsarbetare2017

Energianvändning per årsarbetare - persontransporter

IndikatorNM.1.35

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 782 kWh/årsarbetare2017

Energianvändning, vatten och avlopp

IndikatorNM.1.7

Energianvändning per levererad m3 vatten och per behandlad m3 avloppsvatten.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2010
Senaste värdet: 1,31 kWh/m32017

Energianvändning per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorNM.1.36

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/anställd)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2011
Senaste värdet: 1918 kWh/årsarbetare2017

Lokalt producerad el

IndikatorNM.1.9

Andel av använd elenergi som produceras i kommunen och är förnyelsebar.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 21 %2016

Fjärrvärmeproduktion

IndikatorNM.1.10

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 1023420 MWh2017

Förnybar energi, övriga sektorer

IndikatorNM.1.13

Andel förnybar energi i alla sektorer utom transportsektorn (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 73 %2016

Transporter

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorNM.1.12

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 19,1 %2016

Förnybara fordonsbränslen - kommunal verksamhet

IndikatorNM.1.26

Andel förnybara bränslen för transporter i kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (% av MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 71,0 %2017

Andel kommunägda personbilar som drivs med biogas

IndikatorNM.1.44
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 52 %2017

Biogasproduktion

IndikatorNM.1.8

Biogasproduktion

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012
Senaste värdet: 24000 MWh2017

Körsträcka - personbilar

IndikatorNM.1.17
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012
Senaste värdet: 694 mil/inv2017

Bilresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.1.30

Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2012
Senaste värdet: 143600 stycken2017

Nybilsförsäljning

IndikatorNM.1.44

Antal sålda personbilar klassade efter drivmedel.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2008
Senaste värdet: 6945 stycken2017

Personbilsflotta

IndikatorNM.1.45

Antal personbilar i trafik klassade efter drivmedel.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2008
Senaste värdet: 485 stycken2017

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.1.24

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 876 stycken2017

Kollektivtrafik - andel förnybara bränslen

IndikatorNM.1.39

Andel förnyelsebara bränslen för kollektivtrafik i Jönköpings län.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet: 83 %2017

Konsumtion

Köttkonsumtion

IndikatorNM.1.40

Andel olika köttslag av total inköpt mängd kött i kommunal verksamhet i kg.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 52,2 %2018

Livsmedel - specifik klimatpåverkan

IndikatorNM.1.41

Specifik klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 2,1 kg CO2-ekv/kg livsmedel2018

Livsmedel - total klimatpåverkan

IndikatorNM.1.42

Total klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (ton CO2-ekvivalenter )

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 9504 ton2018

Livsmedelstyper

IndikatorNM.1.43

Andel olika livsmedelstyper av totala livsmedelsinköp i kommunal verksamhet i kg.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 10,0 %2018
Miljökvalitetsmål NM.1
Senast ändrad: 2019-02-26
Delansvarig: