search
Sök
menu
Meny

Begränsad klimatpåverkan

Sol
Illustratör: Tobias Flygar

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Klimat

Flera solceller på befintliga byggnader

UppdragNM.1.220

Från och med 2020 ska installation av solceller motsvarande ca 86 kW per år installeras på befintliga kommunala byggnader

Träbyggnadsstrategi och träbyggnadsområden

UppdragNM.1.221

En träbyggnadsstrategi som definierar utvecklingsbehov ur ett generellt perspektiv och som omfattar all byggnation i Jönköpings kommun som geografiskt område ska fastställas senast 2020. Därutöver ska senast 2020 ett eller flera utbyggnadsområden identifieras som särskilda träbyggnadsområden där en högre ambitionsnivå för träbyggnation alternativt mindre utrymme för undantag tillämpas.

Miljökvalitetsmål NM.1
Senast ändrad: 2019-11-20
Delansvarig: