search
Sök
menu
Meny

Begränsad klimatpåverkan

Sol
Illustratör: Tobias Flygar

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser

IndikatorNM.1.48

Utsläpp till luft av växthusgaser per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 3,88 ton/inv.2017

Växthusgasutsläpp totalt (CO2-ekv)

IndikatorNM.1.1

Växthusgasutsläpp totalt (ton CO2-ekv/år)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 533000 ton2017

Växthusgasutsläpp per invånare (CO2-ekv)

IndikatorNM.1.2
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 3,9 ton/inv2017

Transportsektorn - Växthusgaser

IndikatorNM.1.3

Transportsektorn - Utsläpp av växthusgaser (CO2-ekvivalenter)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 282100 ton2017

Övriga sektorer (ej transporter) - växthusgaser

IndikatorNM.1.47

Övriga sektorer (ej transporter) - växthusgaser (CO2-ekvivalenter)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 250800 ton2017

Koldioxidutsläpp totalt - kommunal verksamhet

IndikatorNM.1.4

Utsläpp av koldioxid från kommunal verkamhet (ton)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 8200 ton2018

Koldioxidutsläpp - persontransporter

IndikatorNM.1.22

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 1339 ton2018

Koldioxidutsläpp - transporter/maskiner

IndikatorNM.1.37

Utsläpp av koldioxid från transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 2617 ton2017

Koldioxidutsläpp - egenägda fastigheter

IndikatorNM.1.6

Utsläpp av koldioxid från egenägda fastigheter (kg/m2)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 5,40 kg/m22018

Koldioxidutsläpp per årsarbetare

IndikatorNM.1.5

Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet (kg/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 798 kg/årsarbetare2018

Koldioxidutsläpp per årsarbetare - persontransporter

IndikatorNM.1.38

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kg/årsarbetare)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 130 kg/årsarbetare2018

Infrastruktur för trafik

Kollektivtrafikresor

IndikatorNM.1.19

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 100 antal/inv2018

Attraktiv kollektivtrafik

IndikatorNM.1.23

Andel personer (%) som bor på attraktivt avstånd (< 400 meter fågelvägen) från hållplats med olika kategorier av kollektivtrafik.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 88 %2018

Kollektivtrafik - omfattning

IndikatorNM.1.27

Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 8,1 mil/inv2018

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorNM.1.28

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 22 stycken2018

Persontåg - dygn

IndikatorNM.1.29

Antal persontåg per dygn

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 139 stycken2018

Energi

Energianvändning per invånare

IndikatorNM.1.11
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 29700 kWh/invånare2017

Energianvändning - kommunal verksamhet

IndikatorNM.1.14

Total energianvändning i kommunal verksamhet (exkl. kommunala bolag)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 206000 MWh2018

Energianvändning - kommunala fastigheter

IndikatorNM.1.25

Köpt energi per m2 i egenägda fastigheter (kWh/m2)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 153,5 2018

Energianvändning - elanvändning

IndikatorNM.1.31

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 81704 MWh2018

Energianvändning - persontransporter

IndikatorNM.1.32

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 6951 MWh2018

Energianvändning - transporter/maskiner

IndikatorNM.1.33

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 12754 MWh2018

Energianvändning per årsarbetare

IndikatorNM.1.15

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 20000 kWh/årsarbetare2018

Energianvändning per årsarbetare - elanvändning

IndikatorNM.1.34

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 7943 kWh/årsarbetare2018

Energianvändning per årsarbetare - persontransporter

IndikatorNM.1.35

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 676 kWh/årsarbetare2018

Energianvändning, vatten och avlopp

IndikatorNM.1.7

Energianvändning per levererad m3 vatten och per behandlad m3 avloppsvatten.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 1,32 kWh/m32018

Energianvändning per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorNM.1.36

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/anställd)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 1240 kWh/årsarbetare2018

Lokalt producerad el

IndikatorNM.1.9

Andel av använd elenergi som produceras i kommunen och är förnyelsebar.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 25 %2017

Fjärrvärmeproduktion

IndikatorNM.1.10

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 1123960 MWh2018

Förnybar energi, övriga sektorer

IndikatorNM.1.13

Andel förnybar energi i alla sektorer utom transportsektorn (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 74 %2017

Biogasproduktion

IndikatorNM.1.8

Biogasproduktion

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 29000 MWh2018

Transporter

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorNM.1.12

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 25,43 %2017

Förnybara bränslen för fordon/arbetsmaskiner - kommunal verk

IndikatorNM.1.26

Andel förnybara bränslen för fordon/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (% av MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 63 %2018

Andel kommunägda personbilar som drivs med biogas

IndikatorNM.1.44
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 53 %2018

Körsträcka - personbilar

IndikatorNM.1.17
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 698 mil/inv2018

Körsträcka

IndikatorNM.1.51

Genomsnittlig körsträcka per invånare (med personbil)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000
Senaste värdet: 697,8 mil/inv2018

Bilresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.1.30

Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 147400 stycken2018

Miljöbilar i den geografiska kommunen

IndikatorNM.1.50

Andel miljöbilar i den geografiska kommunen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 15,7 %2018

Miljöbilar i kommunorganisationen

IndikatorNM.1.49

Andel miljöbilar i kommunorganisationen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 70,4 %2019

Nybilsförsäljning

IndikatorNM.1.44

Antal sålda personbilar klassade efter drivmedel.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 6629 stycken2018

Personbilsflotta

IndikatorNM.1.45

Antal personbilar i trafik klassade efter drivmedel.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 485 stycken2017

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.1.24

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 1010 stycken2018

Kollektivtrafik - andel förnybara bränslen

IndikatorNM.1.39

Andel förnyelsebara bränslen för kollektivtrafik i Jönköpings län.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 82 %2018

Egen bil i tjänsten

IndikatorNM.1.46

Användning av egen bil i tjänsten (km/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 126 km/årsarbetare2018

Konsumtion

Köttkonsumtion

IndikatorNM.1.40

Andel olika köttslag av total inköpt mängd kött i kommunal verksamhet i kg.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 52,2 %2018

Livsmedel - specifik klimatpåverkan

IndikatorNM.1.41

Specifik klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 2,1 kg CO2-ekv/kg livsmedel2018

Livsmedel - total klimatpåverkan

IndikatorNM.1.42

Total klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (ton CO2-ekvivalenter )

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 9504 ton2018

Livsmedelstyper

IndikatorNM.1.43

Andel olika livsmedelstyper av totala livsmedelsinköp i kommunal verksamhet i kg.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 10,0 %2018
Miljökvalitetsmål NM.1
Senast ändrad: 2020-01-17
Delansvarig: