search
Sök
menu
Meny

Begränsad klimatpåverkan

Sol
Illustratör: Tobias Flygar

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser, per invånare

IndikatorNM.1.48

Utsläpp till luft av växthusgaser per invånare jämfört med riket, länet och kommungruppen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 3,71 ton/inv.2018

Växthusgasutsläpp totalt (CO2-ekv)

IndikatorNM.1.1

Geografiska växthusgasutsläpp Jönköpings kommun (ton CO2-ekv/år)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 516000 ton2018

Växthusgasutsläpp per invånare (CO2-ekv)

IndikatorNM.1.2
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 3,9 ton/inv2017

Transportsektorn - Växthusgaser

IndikatorNM.1.3

Transportsektorn - Utsläpp av växthusgaser (CO2-ekvivalenter)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 282100 ton2017

Övriga sektorer (ej transporter) - växthusgaser

IndikatorNM.1.47

Övriga sektorer (ej transporter) - växthusgaser (CO2-ekvivalenter)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 250800 ton2017

Koldioxidutsläpp totalt - kommunal verksamhet

IndikatorNM.1.4

Utsläpp av koldioxid från kommunal verkamhet (ton)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 7430 ton2019

Koldioxidutsläpp - persontransporter

IndikatorNM.1.22

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 1213 ton2019

Koldioxidutsläpp - transporter/maskiner

IndikatorNM.1.37

Utsläpp av koldioxid från transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 1851 ton2019

Koldioxidutsläpp - egenägda fastigheter

IndikatorNM.1.6

Utsläpp av koldioxid från egenägda fastigheter (kg/m2)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 5,10 kg/m22019

Koldioxidutsläpp per årsarbetare

IndikatorNM.1.5

Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet (kg/årsarbetare)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 700 kg/årsarbetare2019

Koldioxidutsläpp per årsarbetare - persontransporter

IndikatorNM.1.38

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kg/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 114 kg/årsarbetare2019

Infrastruktur för trafik

Kollektivtrafikresor

IndikatorNM.1.19

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 100 antal/inv2018

Attraktiv kollektivtrafik

IndikatorNM.1.23

Andel personer (%) som bor på attraktivt avstånd (< 400 meter fågelvägen) från hållplats med olika kategorier av kollektivtrafik.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 88 %2018

Kollektivtrafik - omfattning

IndikatorNM.1.27

Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 8,1 mil/inv2018

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorNM.1.28

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 22 stycken2019

Persontåg - dygn

IndikatorNM.1.29

Antal persontåg per dygn

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 130 stycken2019

Energi

Energianvändning per invånare

IndikatorNM.1.11
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 29700 kWh/invånare2017

Energianvändning - kommunal verksamhet

IndikatorNM.1.14

Total energianvändning i kommunal verksamhet (exkl. kommunala bolag)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 199000 MWh2019

Energianvändning - kommunala fastigheter

IndikatorNM.1.25

Köpt energi per m2 i egenägda fastigheter (kWh/m2)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 151,2 2019

Energianvändning - persontransporter

IndikatorNM.1.32

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 6167 MWh2019

Energianvändning - transporter/maskiner

IndikatorNM.1.33

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 12140 MWh2019

Energianvändning per årsarbetare

IndikatorNM.1.15

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 18800 kWh/årsarbetare2019

Energianvändning per årsarbetare - persontransporter

IndikatorNM.1.35

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 582 kWh/årsarbetare2019

Energianvändning, vatten och avlopp

IndikatorNM.1.7

Energianvändning per levererad m3 vatten och per behandlad m3 avloppsvatten.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 1,3 kWh/m32020

Energianvändning per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorNM.1.36

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/anställd)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 1145 kWh/årsarbetare2019

Lokalt producerad el

IndikatorNM.1.9

Andel av använd elenergi som produceras i kommunen och är förnyelsebar.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 26 %2018

Fjärrvärmeproduktion

IndikatorNM.1.10

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 949959 MWh2020

Förnybar energi, övriga sektorer

IndikatorNM.1.13

Andel förnybar energi i alla sektorer utom transportsektorn (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 78 %2018

Biogasproduktion

IndikatorNM.1.8

Biogasproduktion

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 27000 MWh2019

Transporter

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorNM.1.12

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 21,01 %2018

Förnybara bränslen för fordon/arbetsmaskiner - kommunal verk

IndikatorNM.1.26

Andel förnybara bränslen för fordon/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (% av MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 60 %2019

Andel kommunägda personbilar som drivs med biogas

IndikatorNM.1.44
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 59 %2019

Körsträcka - personbilar

IndikatorNM.1.17
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 698 mil/inv2018

Körsträcka

IndikatorNM.1.51

Genomsnittlig körsträcka per invånare (med personbil) jämfört med riket, länet och kommungruppen

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000
Senaste värdet: 681,9 mil/inv2019

Bilresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.1.30

Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 151300 stycken2019

Miljöbilar i den geografiska kommunen

IndikatorNM.1.50

Andel miljöbilar i den geografiska kommunen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 15,0 %2019

Miljöbilar i kommunorganisationen

IndikatorNM.1.49

Andel miljöbilar i kommunorganisationen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 66,6 %2020

Nybilsförsäljning

IndikatorNM.1.44

Antal sålda personbilar klassade efter drivmedel.

Senaste värdet: 6226 stycken2019

Personbilsflotta

IndikatorNM.1.45

Antal personbilar i trafik klassade efter drivmedel.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.1.24

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 1010 stycken2018

Kollektivtrafik - andel förnybara bränslen

IndikatorNM.1.39

Andel förnyelsebara bränslen för kollektivtrafik i Jönköpings län.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 85 %2019

Egen bil i tjänsten

IndikatorNM.1.46

Användning av egen bil i tjänsten (km/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 90 km/årsarbetare2019

Konsumtion

Köttkonsumtion

IndikatorNM.1.40

Andel olika köttslag av total inköpt mängd kött i kommunal verksamhet i kg.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 52,7 %2019

Livsmedel - specifik klimatpåverkan

IndikatorNM.1.41

Specifik klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 2,1 kg CO2-ekv/kg livsmedel2019

Livsmedel - total klimatpåverkan

IndikatorNM.1.42

Total klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (ton CO2-ekvivalenter )

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 9669 ton2019

Livsmedelstyper

IndikatorNM.1.43

Andel olika livsmedelstyper av totala livsmedelsinköp i kommunal verksamhet i kg.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 10,0 %2019
Miljökvalitetsmål NM.1
Senast ändrad: 2021-12-22
Delansvarig: