search
Sök
menu
Meny

Vatten och våtmarker

Solnedgång över sjö
Foto: Christina Lindqvist

En bra vattenkvalitet är viktig för att säkerställa bra dricksvatten, badvatten samt fiske. Negativa faktorer är bl.a. försurning, övergödning, vandringshinder för fisk och om vattendraget är rätat eller rensat. I kommunen finns problem med försurning i väster, övergödning i öster, samt föroreningar i dagvatten ifrån tätorter. Växt- och djurlivet i våra sjöar påverkas negativt av utsläpp av försurande ämnen ifrån t.ex. trafik och energianläggningar, övergödande ämnen, kemiska produkter och tungmetaller från t.ex. jordbruk och avlopps/dagvatten. Inom ramen för arbetet med vattendirektivet finns miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten fastställda. Åtgärdsprogram har fastställts av vattenmyndigheten för att uppnå MKN. Detta är en viktig utgångspunkt för arbetet med delområdet vatten och våtmarker.

Indikatorer

Försurning i Nissans vattensystem

IndikatorPHU.6.1

Försurning i Nissans vattensystem, andel prover (%) med låg motståndskraft.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 17 %2019

Övergödning vattendrag

IndikatorPHU.6.2

Andel vattenprover (%) där halterna av fosfor och kväve visar mycket näringsrikt tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring

Sjöar med god ekologisk status

IndikatorPHU.6.3

Andel sjöar med god ekologisk status

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 58 %2016

Vattendrag med god ekologisk status

IndikatorPHU.6.4

Andel vattendrag med god ekologisk status

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 20 %2016

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

IndikatorPHU.6.5

Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 96 %2016
Målområde PHU.6
Senast ändrad: 2020-08-12