search
Sök
menu
Meny

Vatten och våtmarker

Solnedgång över sjö
Foto: Christina Lindqvist

En bra vattenkvalitet är viktig för att säkerställa bra dricksvatten, badvatten samt fiske. Negativa faktorer är bl.a. försurning, övergödning, vandringshinder för fisk och om vattendraget är rätat eller rensat. I kommunen finns problem med försurning i väster, övergödning i öster, samt föroreningar i dagvatten ifrån tätorter. Växt- och djurlivet i våra sjöar påverkas negativt av utsläpp av försurande ämnen ifrån t.ex. trafik och energianläggningar, övergödande ämnen, kemiska produkter och tungmetaller från t.ex. jordbruk och avlopps/dagvatten. Inom ramen för arbetet med vattendirektivet finns miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten fastställda. Åtgärdsprogram har fastställts av vattenmyndigheten för att uppnå MKN. Detta är en viktig utgångspunkt för arbetet med delområdet vatten och våtmarker.

Lokala miljömål

Minska övergödning

MålPHU.6.2

I vattenförekomster där vattendraget inte uppnår vattenmyndighetens kvalitetskrav eller där det finns risk för försämring ska kommunen arbeta aktivt för att kunna uppfylla kraven senast 2022.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Uppdragsstatus:  7 av 12 uppdrag är genomförda

Ta bort vandringshinder

MålPHU.6.3

Vandringshinder försvårar eller omöjliggör för fisk och andra vattenlevande organismer att kunna utnyttja hela vattendrag för uppväxt eller lekplatser. I de vattendrag som inte uppnår vattenmyndighetens kvalitetskrav p.g.a. vandringshinder ska kommunen arbeta aktivt för att kunna uppfylla kraven senast 2022. Påverkan på översvämningsrisk eller markstabilitet ska beaktas.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Uppdragsstatus:  2 av 4 uppdrag är genomförda
Målområde PHU.6
Senast ändrad: 2020-08-12