search
Sök
menu
Meny

Vatten och avlopp

Foto: Christina Lindqvist
Foto: Christina Lindqvist

Vatten- och avloppssystemet försörjer oss med dricksvatten och tar omhand avloppsvatten och dagvatten. Dricksvattnet ska ha god kvalitet och dagvatten samt avloppsvatten ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Utsläppen av avlopps-vatten och dagvatten medför ofta påverkan på närliggande vattendrag. Avloppsvatten som renats i kommunala avlopps-reningsverk uppfyller normalt gällande krav på rening medan funktionen hos enskilda avloppsanläggningar varierar i stor utsträckning.

Lokala miljömål

Högre förnyelsetakt i VA-ledningsnät

MålPHU.10.1

Förnyelsetakten för kommunens VA-ledningsnät ska fr.o.m. 2015 vara 200 år.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Uppdragsstatus:  2 av 3 uppdrag är genomförda
Målområde PHU.10
Senast ändrad: 2021-08-05