search
Sök
menu
Meny

Inga onödiga bilresor

Bilresor som enkelt kan ersättas med gång/cykel/kollektivtrafik ska i Jönköpings kommun som geografiskt område minska. Som indikator för åtgärdsarbetet ska körsträckan per invånare minska med 10 % till 2020. (basår 2012)

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande, tidplan:
Denna åtgärd är en övergripande åtgärd med syfte att åstadkomma en överflyttning från bil till hållbara färdslag. Åtgärden rör hela kommunen med tydliggörande av ambitionsnivåer till 2020. Åtgärdsarbete med syfte att öka attraktiviteten hos de hållbara färdslagen gång, cykel och kollektivtrafik och beteendepåverkande arbete ska bedrivas. Uppföljning görs årligen via statistik för vald indikator.
Motivering/miljöeffekt:
Genom att åstadkomma en överflyttning från bil till de hållbara färdslagen, främst i centrala stads/tätortsdelar, kan resandet genomföras på ett mer yteffektivt sätt och därmed skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling samt minskad klimatpåverkan.
Finansiering: Inom ramen för ordinarie cykelbudget samt ev. extern finansiering via stadsmiljöavtal etc.

Kommentar

Körsträckan per invånare och år var 670 mil 2012. Körsträckan har ökat sedan dess men började vända neråt 2019 och kan antas ha fallit under målnivån under coronaåret 2020. Detaljerad statistik för 2020 på kommunnivå presenteras först i september 2021. Om utfallet i Jönköpings kommun överensstämmer med resultatet för Sverige som helhet under corona så har körsträckan minskat. På nationell nivå är körsträckan per invånare 2020 ungefär 91 % av 2012 års nivå.

Uppdrag PHU.13.50
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
  • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret