search
Sök
menu
Meny

Hållbar arbetspendling - kommunanställda

Andelen arbetspendling genom ensamåkning i bil för kvinnor och män ska som årsmedelvärde minska till 38 % till 2020 (uppföljning med könsuppdelad statistik i intern resvaneundersökning).

Målet ska uppnås genom satsningar på erbjudanden till de anställda i form av t.ex. förmånscyklar och årskort på kollektivtrafiken. Även satsningar på stöldsäkra och väderskyddade cykelparkeringar vid kommunens arbetsplatser är en väg att få fler att cykla. Kommunens generella satsningar på cykel och kollektivtrafik kommer ha en påverkan på de kommunanställdas pendlarvanor.

Målbedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts
Uppdrag Status Slutår Ansvar

Pågående enligt plan

1

Pågående enligt plan
Färre tjänsteresor med egen bil

Pågående enligt plan

2020

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Mål PHU.13.20
Senast ändrad: 2021-06-30
Delansvarig:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Äldrenämnden
Kontakt:
  • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret
Lokala målområden