search
Sök
menu
Meny

Förnybara bränslen/el – kommunala fordon/maskiner

Andelen förnybara bränslen/el som används i samtliga kom-munala fordon/arbetsmaskiner/redskap ska senast 2025 vara minst 85 %. Finansiering av åtgärden är inte definierad vid beslutstillfället (dec. 2018) varför åtgärden får omprövas i samband med beslut om finansiering.

Beskrivning av arbetsgång/tidplan för åtgärdens genomförande: Teknisk Service köper löpande i dialog med berörda verk-samheter successivt in fordon/maskiner/redskap som drivs med förnybara bränslen/el. Det är alla nämnders ansvar att fordon/maskiner/redskap sedan tankas med rätt bränsle. I de fall förvaltningarna köper egna arbetsmaskiner/redskap ansvarar dessa för att så långt som möjligt välja utrustning för förnybara bränslen/el. En grov handlingsplan för att praktiskt uppnå angiven målsättning ska tas fram av Teknisk service och vid behov uppdateras. Handlingsplanen ska även belysa behov av investeringsmedel och i de fall investeringsmedelen behöver utökas ska detta hanteras inom ramen för VIP-arbetet. För att nå målsättningen är kommunen beroende av att en fortsatt teknikutveckling sker både avseende olika typer av fordon/arbetsmaskiner/redskap och avseende tillgänglig-heten av förnybara bränslen.
Motivering/miljöeffekt: Förnybara bränslen/el minskar utsläppen av växthusgaser och detta utgör ett delmål för att kunna nå målet om att den kommunala verksamheten ska vara fossilfri till 2030.
Finansiering: Finansiella effekter av ovan angiven handlingsplan ska beaktas i det årliga VIP-arbetet.

Uppdrag PHU.13.45
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Individ- och familjeomsorgsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Äldrenämnden
Kontakt: