search
Sök
menu
Meny

Fler resfria möten

Genom fortsatt implementering och uppföljning av efterlevnaden av kommunens Mötes- och resepolicy ska andelen resfria möten (telefon-/webbmöten etc.) senast 2020 vara i genomsnitt minst 10 %.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande, tidplan:
Fortsatt implementering och uppföljning av efterlevnaden av kommunens Mötes- och resepolicy. Uppföljning sker via statistik som erhålls från lönesystemet. Förvaltningsvis uppföljning görs via intern resvaneundersökning där andelen resfria möten beräknas av totala antalet resor plus antalet resfria möten.
Motivering/miljöeffekt: Att mötas utan att resa innebär stora vinster både ur miljömässigt ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv.
Finansiering: Ordinarie budget

Kommentar

2016 uppskattades andelen resfria möten av samtliga resor/ärenden/möten till 4 %. Då kommunens interna resvaneundersökning gjorts i formen av CERO-undersökningar (där frågan är annorlunda utformad) 2018 och 2020 så kan inte resultatet beskrivas i procentandel. Däremot kan vi se en väldigt stor ökning mellan 2018 och covidåret 2020. Det var ca. 12 gånger högre användning av resfria möten 2020 jämfört med 2018. Detta samtidigt som icke nödvändigt resande knappt förekommit. Vi gör därför antagandet att målet om resfria möten uppfyllts.

Uppdrag PHU.13.51
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden
 • Kommunstyrelsen
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Socialnämnden
 • Stadsbyggnadsnämnden
 • Tekniska nämnden
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 • Äldrenämnden
Kontakt:
 • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret