search
Sök
menu
Meny

Bra cykelparkering - kommunala arbetsplatser

Senast 2022 ska samtliga kommunala arbetsplatser ha bra cykelparkering (i enlighet med Riktlinjer för cykelinfrastruktur) där det är rimligt.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande: Varje förvaltare tar under 2019 fram en plan för hur åtgärden ska genomföras inom sitt område. Planen ska innehålla en enkel beskrivning av vilken typ av cykelparkering (baskrav på utformning är bra möjligheter till fastlåsning i ram) som ska byggas var, ev. behov av att söka bygglov samt hur finansiering ska ske. Åtgärdsbegränsningen ”där det är rimligt” avser dels att det ska finnas ett behov av cykelparkering och dels att uppförandet inte ska förutsätta omfattande markarbeten, d.v.s. varje cykelparkering ska kunna hanteras som en driftsåtgärd. Målsättningen ska vara att planen genomförs under perioden 2019-2022. Samtliga planer stäms av med projektledare för hållbart resande innan genomförandet påbörjas.
Motivering/miljöeffekt: Genom att erbjuda bra cykelparkering skapas förutsättningar för kommunens medarbetare att arbetspendla på ett hållbart sätt vilket är önskvärt ur ett klimat- och stadsutvecklingsperspektiv.
Finansiering: Eftersom åtgärderna klassas som driftåtgärder kan finansiering vid behov ske via Klimatväxlingsavgift eller miljömålsanslag.

Kommentar

Inventeringen av möjliga åtgärder vid respektive fastighet pågår och kommer avslutas under 2019, varefter åtgärdsplan för genomförande fastställs.

Uppdrag PHU.13.47
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Kontakt: