search
Sök
menu
Meny

Transporter

Cyklister vid järnvägsövergång
Foto: Christina Lindqvist

Jönköpings kommun är en transportintensiv kommun med mycket genomfartstrafik, en betydande lokal trafik och en stor speditionsverksamhet. I centrala Jönköping skapar det geografiska förhållandet med smala landpartier mellan de centralt belägna sjöarna också trängsel. Biltrafiken är numera den främsta orsaken till hälsofarliga luftföroreningar, koldioxidutsläpp och störande buller.

Kommunen - Geografiskt område

Minskade utsläpp av växthusgaser – transportsektorn

MålPHU.13.22

Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med minst 65 % 2005-2030 och minst 95 % 2005-2040. Detta ska ske genom effektivisering, överflyttning till hållbara trafikslag samt ökad användning av el och förnybara bränslen.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Uppdragsstatus:  2 av 2 uppdrag är genomförda

Hållbar färdmedelsfördelning

MålPHU.13.25

Andelen hållbara resor* under vardagar, för kvinnor och män, ska i genomsnitt öka från 32 % (2014) till minst 43 %, varav kollektivtrafik minst 16 % (10 % 2014), när vi är 160 000 invånare (ca 2032). (Avsiktsförkl. Jkp kn/JLT)

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Uppdragsstatus:  1 av 2 uppdrag är genomförda

Elektrifiering av transportsektorn

MålPHU.13.23

Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska senast 2030 reduceras med minst 15 % genom elektrifiering. Basår 2005. Målsättningen motsvarar ca 20 % helelektriska personbilar och lätta lastbilar och resterande elektrifiering förväntas ske inom övriga transportslag.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Uppdragsstatus:  0 av 2 uppdrag är genomförda

Fler elfordon - geografiskt område

MålPHU.13.5

Minst 15 % av fordonen (personbil/lastbil/buss) registrerade i Jönköpings kommun (geografiskt område) ska till 2020 drivas med enbart el (i huvudsak pluginhybrider).

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Uppdragsstatus:  1 av 4 uppdrag är genomförda

Mer förnybara bränslen i transportsektorn

MålPHU.13.24

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser ska reduceras med minst 45 % till 2030 genom användning av förnybara flytande/gasformiga bränslen. Basår 2005.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Uppdragsstatus:  0 av 3 uppdrag är genomförda

Mer förnybara bränslen i transportsektorn - delmål

MålPHU.13.4

Andelen biobränslen ska uppgå till minst 25 % (energimängden) av fordonsbränsleanvändningen i kommunen (geografiskt område) senast 2020.

Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått
Uppdragsstatus:  0 av 1 uppdrag är genomförda

Mer cykling i kommunen

MålPHU.13.27

Andelen resor med cykel* som görs av boende i kommunen ska öka från 10 % 2014 till minst 15 % senast 2030 (genomsnitt för alla veckodagar).

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Uppdragsstatus:  0 av 3 uppdrag är genomförda

Mer cykling i kommunen – delmål

MålPHU.13.13

Andelen cykling*) av det totala vardagsresandet i kommunen ska öka med 25 % 2014-2019.
*) Andelen cykling av det totala vardagsresandet ska öka från 10 % i resvandeundersökningen (RVU) 2014 till 12,5 % i RVU 2019.

Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts
Uppdragsstatus:  2 av 4 uppdrag är genomförda

Mer cykling i centrum

MålPHU.13.28

Senast då kommunen har 150 000 invånare (ca 2025), ska cyklandet* till och från centrum, öka med 80 % jämfört med 2015.

  • Uppföljning sker via dygnsmedelvärde under cykelsäsong april-okt i fasta mätpunkter.
Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås

Mer cykling i centrum - delmål (VIP)

MålPHU.13.12

Senast 2020 ska cyklandet*) till och från centrum öka med 25 % jämfört med 2015.
*) dygnsmedelvärde under cykelsäsong april-okt i fasta mätpunkter.

Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått
Uppdragsstatus:  2 av 3 uppdrag är genomförda

Kommunal verksamhet

Hållbara tjänsteresor

MålPHU.13.15

Andelen hållbara (gång/cykel/kollektivtrafik) tjänsteresor för kvinnor och män i kommunal verksamhet ska senast 2020 vara 50 % (uppföljning med intern resvaneundersökning).

Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts
Uppdragsstatus:  1 av 2 uppdrag är genomförda

Hållbar arbetspendling - kommunanställda

MålPHU.13.20

Andelen arbetspendling genom ensamåkning i bil för kvinnor och män ska som årsmedelvärde minska till 38 % till 2020 (uppföljning med könsuppdelad statistik i intern resvaneundersökning).

Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts
Uppdragsstatus:  0 av 2 uppdrag är genomförda

Förnybara bränslen - kommunala fordon

MålPHU.13.18

Andelen förnyelsebara bränslen (inkl. el) som används i kommunala fordon (teknisk service, förmånsbilar, TTC, halkbana) ska öka från 2 % 2006 till minst 50 % 2016.

Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått
Uppdragsstatus:  1 av 1 uppdrag är genomförda
Målområde PHU.13
Senast ändrad: 2021-12-22