search
Sök
menu
Meny

Transporter

Cyklister vid järnvägsövergång
Foto: Christina Lindqvist

Jönköpings kommun är en transportintensiv kommun med mycket genomfartstrafik, en betydande lokal trafik och en stor speditionsverksamhet. I centrala Jönköping skapar det geografiska förhållandet med smala landpartier mellan de centralt belägna sjöarna också trängsel. Biltrafiken är numera den främsta orsaken till hälsofarliga luftföroreningar, koldioxidutsläpp och störande buller.

Kommunen - Geografiskt område

Hållbart trafiksystem

MålPHU.13.1

Trafikökningen i Jönköpings kommun ska ske med de hållbara färdmedlen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dessa är norm i stads- och trafikplanering och ska ges förutsättningar att utvecklas för att biltrafiken inte ska öka i takt med befolkningstillväxten. Motorfordonstrafiken till och från centrum ska inte öka jämfört med 2012.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  9 av 19 åtgärder är genomförda

Attraktivare kollektivtrafik i Jönköpings kommun

MålPHU.13.2

Jönköpings kommun ska med utgångspunkt från Handlingsprogrammet för kollektivtrafiken i Jönköpings kommun, tillsammans med Jönköpings Länstrafik arbeta för en successiv utveckling av kollektivtrafiken inom kommunen. Detta för att kollektivtrafiken tillsammans med gång- och cykel ska klara av att ta en stor del av kommunens framtida trafikökning. Som indikator på utveckligen ska årlig uppföljning ske av antalet vagnskilometer samt antalet resor/invånare och år.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  4 av 8 åtgärder är genomförda

Attraktivare regional persontågstrafik

MålPHU.13.3

Kommunen ska tillsammans med Jönköpings Länstrafik arbeta för en successiv utveckling av den regionala persontågstrafikens kapacitet på Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan. Antalet tåg i dimensionerande tid och restider enligt tidtabell ska årligen följas upp.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  0 av 2 åtgärder är genomförda

Minskade utsläpp av växthusgaser – transportsektorn

MålPHU.13.22

Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med minst 65 % 2005-2030 och minst 95 % 2005-2040. Detta ska ske genom effektivisering, överflyttning till hållbara trafikslag samt ökad användning av el och förnybara bränslen.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås

Elektrifiering av transportsektorn

MålPHU.13.23

Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska senast 2030 reduceras med minst 15 % genom elektrifiering. Basår 2005. Målsättningen motsvarar ca 20 % helelektriska personbilar och lätta lastbilar och resterande elektrifiering förväntas ske inom övriga transportslag.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  0 av 2 åtgärder är genomförda

Fler elfordon - geografiskt område

MålPHU.13.5

Minst 15 % av fordonen (personbil/lastbil/buss) registrerade i Jönköpings kommun (geografiskt område) ska till 2020 drivas med enbart el (i huvudsak pluginhybrider).

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  3 av 6 åtgärder är genomförda

Mer förnybara bränslen i transportsektorn

MålPHU.13.24

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser ska reduceras med minst 45 % till 2030 genom användning av förnybara flytande/gasformiga bränslen. Basår 2005.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  0 av 3 åtgärder är genomförda

Mer förnybara bränslen i transportsektorn - delmål

MålPHU.13.4

Andelen biobränslen ska uppgå till minst 25 % (energimängden) av fordonsbränsleanvändningen i kommunen (geografiskt område) senast 2020.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 2 åtgärder är genomförda

Fordonsgas

MålPHU.13.8

Senast 2015 ska minst 2,5 miljoner normalkubikmeter biogas produceras och avsättas som fordonsbränsle.

Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts

Hållbar färdmedelsfördelning

MålPHU.13.25

Andelen hållbara resor* under vardagar, för kvinnor och män, ska i genomsnitt öka från 32 % (2014) till minst 43 %, varav kollektivtrafik minst 16 % (10 % 2014), när vi är 160 000 invånare (ca 2032). (Avsiktsförkl. Jkp kn/JLT)

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås

Tätortsbussar

MålPHU.13.6

Bussar i tätortstrafik ska senast 2016 drivas med minst 65 % förnyelsebara bränslen. Som delmål ska gälla att minst 46 % förnyelsebara bränslen ska användas senast 2013.

Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått

Fler kollektivtrafikresor

MålPHU.13.26

Totala antalet resor*) per invånare och år ska

  • öka med 85 % (185 resor/inv, år) då kommunen har 160 000 invånare (ca 2032).
  • dubbleras (200 resor/inv, år) då kommunen har 170 000 invånare (ca 2035). (Avsiktsförkl. Jkp kn/JLT)
Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås

Fler kollektivtrafikresor - delmål

MålPHU.13.9

Antalet resor med kollektivtrafik/invånare (exklusive resor till och från skolan) ska till 2020 dubbleras. Basår 2007: 85 resor/invånare, år.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  5 av 6 åtgärder är genomförda

Kollektivtrafik*

MålPHU.13.11

All kollektivtrafik (exkl. serviceresor) ska drivas helt med förnybara drivmedel senast 2025.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås

Mer cykling i kommunen 2

MålPHU.13.27

Andelen resor med cykel* som görs av boende i kommunen ska öka från 10 % 2014 till minst 15 % senast 2030 (genomsnitt för alla veckodagar).

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  0 av 3 åtgärder är genomförda

Mer cykling i centrum - delmål (VIP)

MålPHU.13.12

Senast 2020 ska cyklandet*) till och från centrum öka med 25 % jämfört med 2015.
*) dygnsmedelvärde under cykelsäsong april-okt i fasta mätpunkter.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  6 av 7 åtgärder är genomförda

Mer cykling i kommunen – delmål

MålPHU.13.13

Andelen cykling*) av det totala vardagsresandet i kommunen ska öka med 25 % 2014-2019.
*) Andelen cykling av det totala vardagsresandet ska öka från 10 % i resvandeundersökningen (RVU) 2014 till 12,5 % i RVU 2019.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 4 åtgärder är genomförda

Inga onödiga bilresor

MålPHU.13.14

Bilresor som enkelt kan ersättas med gång/cykel/kollektivtrafik ska i Jönköpings kommun som geografiskt område minska senast 2020. Som indikator på måluppfyllelsen ska körsträckan per invånare minska med 10 % till 2020. (basår 2012)

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  2 av 2 åtgärder är genomförda

Kommunal verksamhet

Hållbara tjänsteresor

MålPHU.13.15

Andelen hållbara (gång/cykel/kollektivtrafik) tjänsteresor för kvinnor och män i kommunal verksamhet ska senast 2020 vara 50 % (uppföljning med intern resvaneundersökning, utfall 2014: 30 %).

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Färre tjänsteresor med egen bil

MålPHU.13.17

Användningen av egen bil i tjänsten i kommunal verksamhet ska minska med minst 20 % senast 2020 (basår 2014).

Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Fler resfria möten

MålPHU.13.28

Andelen resfria möten ska senast 2020 vara i genomsnitt i kommunen minst 8 %*. (Basår 2016: 4 %)

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Förnybara bränslen - kommunala fordon

MålPHU.13.18

Andelen förnyelsebara bränslen (inkl. el) som används i kommunala fordon (teknisk service, förmånsbilar, TTC, halkbana) ska öka från 2 % 2006 till minst 50 % 2016.

Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Kommunala fordon 2

MålPHU.13.19

Till 2015 ska alla kommunala fordon där det är tekniskt möjligt drivas med förnyelsebara bränslen (inkl. el). Alla fordon som nyanskaffas ska i första hand drivas av biogas eller el och i andra hand av andra förnyelsebara bränslen där så är tekniskt möjligt. Personfordon som drivs med icke förnyelsebara drivmedel får endast köpas efter särskilt beslut av respektive förvaltningschef.

Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts

Hållbar arbetspendling - kommunanställda

MålPHU.13.20

Andelen arbetspendling genom ensamåkning i bil för kvinnor och män ska som årsmedelvärde minska till 38 % till 2020 (uppföljning med könsuppdelad statistik i intern resvaneundersökning, utfall 2014: 44 %).

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 2 åtgärder är genomförda

Nyckeltal - geografiskt område

Attraktiv kollektivtrafik

IndikatorPHU.13.1

Andel personer (%) som bor på attraktivt avstånd (< 400 meter fågelvägen) från hållplats med olika kategorier av kollektivtrafik.

Kollektivtrafik - omfattning

IndikatorPHU.13.2

Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorPHU.13.3

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Kollektivtrafik - andel förnybara bränslen

IndikatorPHU.13.4

Andel förnyelsebara bränslen för kollektivtrafik i Jönköpings län.

Kollektivtrafikresor

IndikatorPHU.13.5

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).

Bilresor - centrala Jönköping

IndikatorPHU.13.6

Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn.

Biogasproduktion

IndikatorPHU.13.7

Biogasproduktion

Personbilsflotta

IndikatorPHU.13.9

Antal personbilar i trafik klassade efter drivmedel.

Nybilsförsäljning

IndikatorPHU.13.10

Antal sålda personbilar klassade efter drivmedel.

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorPHU.13.12

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.

Persontåg - dygn

IndikatorPHU.13.13

Antal persontåg per dygn

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorPHU.13.14

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Snabbt bredband

IndikatorPHU.13.15

Andel av invånarna som har tillgång till snabbt bredband (100 MB/s)

Nyckeltal - Kommunal verksamhet

Energianvändning - persontransporter

IndikatorPHU.13.16

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Energianvändning per årsarbetare - persontransporter

IndikatorPHU.13.17

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Energianvändning per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorPHU.13.18

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/anställd)

Energianvändning - transporter/maskiner

IndikatorPHU.13.19

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Förnybara bränslen för fordon/arbetsmaskiner - kommunal verk

IndikatorPHU.13.20

Andel förnybara bränslen för fordon/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (% av MWh)

Egen bil i tjänsten

IndikatorPHU.13.22

Användning av egen bil i tjänsten (km/årsarbetare)

Målområde PHU.13
Senast ändrad: 2019-05-03