search
Sök
menu
Meny

Transporter

Cyklister vid järnvägsövergång
Foto: Christina Lindqvist

Jönköpings kommun är en transportintensiv kommun med mycket genomfartstrafik, en betydande lokal trafik och en stor speditionsverksamhet. I centrala Jönköping skapar det geografiska förhållandet med smala landpartier mellan de centralt belägna sjöarna också trängsel. Biltrafiken är numera den främsta orsaken till hälsofarliga luftföroreningar, koldioxidutsläpp och störande buller.

Kommunen - Geografiskt område

Hållbart trafiksystem

MålPHU.13.1

Trafikökningen i Jönköpings kommun ska ske med de hållbara färdmedlen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dessa är norm i stads- och trafikplanering och ska ges förutsättningar att utvecklas för att biltrafiken inte ska öka i takt med befolkningstillväxten. Motorfordonstrafiken till och från centrum ska inte öka jämfört med 2012.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  8 av 16 åtgärder är genomförda

Attraktivare kollektivtrafik i Jönköpings kommun

MålPHU.13.2

Jönköpings kommun ska med utgångspunkt från Handlingsprogrammet för kollektivtrafiken i Jönköpings kommun, tillsammans med Jönköpings Länstrafik arbeta för en successiv utveckling av kollektivtrafiken inom kommunen. Detta för att kollektivtrafiken tillsammans med gång- och cykel ska klara av att ta en stor del av kommunens framtida trafikökning. Som indikator på utveckligen ska årlig uppföljning ske av antalet vagnskilometer samt antalet resor/invånare och år.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  4 av 8 åtgärder är genomförda

Attraktivare regional persontågstrafik

MålPHU.13.3

Kommunen ska tillsammans med Jönköpings Länstrafik arbeta för en successiv utveckling av den regionala persontågstrafikens kapacitet på Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan. Antalet tåg i dimensionerande tid och restider enligt tidtabell ska årligen följas upp.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  0 av 2 åtgärder är genomförda

Mer förnybara bränslen i transportsektorn - delmål

MålPHU.13.4

Andelen biobränslen ska uppgå till minst 25 % (energimängden) av fordonsbränsleanvändningen i kommunen (geografiskt område) senast 2020.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  0 av 1 åtgärder är genomförda

Fler elfordon - geografiskt område

MålPHU.13.5

Minst 15 % av fordonen (personbil/lastbil/buss) registrerade i Jönköpings kommun (geografiskt område) ska till 2020 drivas med enbart el (i huvudsak pluginhybrider).

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  2 av 4 åtgärder är genomförda

Tätortsbussar

MålPHU.13.6

Bussar i tätortstrafik ska senast 2016 drivas med minst 65 % förnyelsebara bränslen. Som delmål ska gälla att minst 46 % förnyelsebara bränslen ska användas senast 2013.

Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått

Fordonsgas

MålPHU.13.8

Senast 2015 ska minst 2,5 miljoner normalkubikmeter biogas produceras och avsättas som fordonsbränsle.

Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts

Fler kollektivtrafikresor - delmål

MålPHU.13.9

Antalet resor med kollektivtrafik/invånare (exklusive resor till och från skolan) ska till 2020 dubbleras. Basår 2007: 85 resor/invånare, år.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  5 av 6 åtgärder är genomförda

Kollektivtrafik*

MålPHU.13.11

All kollektivtrafik (exkl. serviceresor) ska drivas helt med förnybara drivmedel senast 2025.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås

Mer cykling i centrum - delmål (VIP)

MålPHU.13.12

Senast 2020 ska cyklandet*) till och från centrum öka med 25 % jämfört med 2015.
*) dygnsmedelvärde under cykelsäsong april-okt i fasta mätpunkter samt dygnsmedelvärde under 2 v slangmätning i september.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  6 av 7 åtgärder är genomförda

Mer cykling i kommunen – delmål

MålPHU.13.13

Andelen cykling*) av det totala vardagsresandet i kommunen ska öka med 25 % 2014-2019.
*) Andelen cykling av det totala vardagsresandet ska öka från 10 % i resvandeundersökningen (RVU) 2014 till 12,5 % i RVU 2019.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 2 åtgärder är genomförda

Inga onödiga bilresor

MålPHU.13.14

Bilresor som enkelt kan ersättas med gång/cykel/kollektivtrafik ska i Jönköpings kommun som geografiskt område minska senast 2020. Som indikator på måluppfyllelsen ska körsträckan per invånare minska med 10 % till 2020. (basår 2012)

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 2 åtgärder är genomförda

Kommunal verksamhet

Hållbara tjänsteresor

MålPHU.13.15

Andelen hållbara (gång/cykel/kollektivtrafik) tjänsteresor för kvinnor och män i kommunal verksamhet ska senast 2020 vara 50 % (uppföljning med intern resvaneundersökning, utfall 2014: 30 %).

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Färre tjänsteresor med egen bil

MålPHU.13.17

Användningen av egen bil i tjänsten i kommunal verksamhet ska minska med minst 20 % senast 2020 (basår 2014).

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Förnybara bränslen - kommunala fordon

MålPHU.13.18

Andelen förnyelsebara bränslen (inkl. el) som används i kommunala fordon (teknisk service, förmånsbilar, TTC, halkbana) ska öka från 2 % 2006 till minst 50 % 2016.

Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Kommunala fordon 2

MålPHU.13.19

Till 2015 ska alla kommunala fordon där det är tekniskt möjligt drivas med förnyelsebara bränslen (inkl. el). Alla fordon som nyanskaffas ska i första hand drivas av biogas eller el och i andra hand av andra förnyelsebara bränslen där så är tekniskt möjligt. Personfordon som drivs med icke förnyelsebara drivmedel får endast köpas efter särskilt beslut av respektive förvaltningschef.

Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts

Hållbar arbetspendling - kommunanställda

MålPHU.13.20

Andelen arbetspendling genom ensamåkning i bil för kvinnor och män ska som årsmedelvärde minska till 38 % till 2020 (uppföljning med könsuppdelad statistik i intern resvaneundersökning, utfall 2014: 44 %).

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Förnybara bränslen - persontransporter

MålPHU.13.21

Jönköpings kommuns persontransporter med egenägda fordon ska senast 2020 ske med fordon som är avsedda för förnybara bränslen eller el. Inköpta personbilar ska fr.o.m. 2014 uppfylla både gällande prioriteringsordning beträffande bränsleval samt regeringens krav för miljöbilar. För hyrbilar införs kravet på förnybart bränsle samt uppfyllande av miljöbilsdefinitionen under 2016. Samtliga krav gäller om det är tekniskt möjligt. (Klimatrådet)

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Nyckeltal - geografiskt område

Attraktiv kollektivtrafik

IndikatorPHU.13.1

Andel personer (%) som bor på attraktivt avstånd (< 400 meter fågelvägen) från hållplats med olika kategorier av kollektivtrafik.

Kollektivtrafik - omfattning

IndikatorPHU.13.2

Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorPHU.13.3

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Kollektivtrafik - andel förnybara bränslen

IndikatorPHU.13.4

Andel förnyelsebara bränslen för kollektivtrafik i Jönköpings län.

Kollektivtrafikresor

IndikatorPHU.13.5

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).

Bilresor - centrala Jönköping

IndikatorPHU.13.6

Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn.

Biogasproduktion

IndikatorPHU.13.7

Biogasproduktion

Personbilsflotta

IndikatorPHU.13.9

Antal personbilar i trafik klassade efter drivmedel.

Nybilsförsäljning

IndikatorPHU.13.10

Antal sålda personbilar klassade efter drivmedel.

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorPHU.13.12

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.

Persontåg - dygn

IndikatorPHU.13.13

Antal persontåg per dygn

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorPHU.13.14

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Snabbt bredband

IndikatorPHU.13.15

Andel av invånarna som har tillgång till snabbt bredband (100 MB/s)

Nyckeltal - Kommunal verksamhet

Energianvändning - persontransporter

IndikatorPHU.13.16

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Energianvändning per årsarbetare - persontransporter

IndikatorPHU.13.17

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Energianvändning per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorPHU.13.18

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/anställd)

Energianvändning - transporter/maskiner

IndikatorPHU.13.19

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Förnybara fordonsbränslen - kommunal verksamhet

IndikatorPHU.13.20

Andel förnybara bränslen för transporter i kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (% av MWh)

Målområde PHU.13
Senast ändrad: 2018-09-19