search
Sök
menu
Meny

Ventilation - byggnader

År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2017 har en dokumenterat fungerande ventilation.

En väl fungerande ventilation är en grundläggande förutsättning för att uppnå en god inomhusmiljö.
Byggnader och deras installationer ska utformas så att bland annat luftkvalitet blir tillfredsställande under byggnadens livslängd.

Målbedömning: Målet är uppnått Målet är uppnått

Lag om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kom på 90-talet och kommunen hade då rätt att ta ut en avgift för att föra register över genomförda kontroller. Denna rättighet togs bort senare och efter
det har konsekvent registrering inte skett. Under senare år har dock bygglovsavdelningen byggt upp ett register över alla fastigheter som omfattas av kravet på OVK (främst flerbostadshus och lokaler). Bygglovsavdelningen bedömer att OVK har gjorts minst en gång i samtliga berörda fastigheter men upprepade kontroller ska genomföras med 3 till 6 års intervall. Inom ramen de lagstiftade energideklarationerna ingår även att kontrollera att lagstiftad OVK genomförts och frågan bevakas också ofta av hyresgästföreningar i samband med hyresförhandlingar. Detta gör att lagstiftningen om OVK i stora delar bedöms efterlevas. Målet anger dock att det ska säkerställas att så är fallet vilket innebär att upprättat register ska innehålla information om de kontroller som har genomförts. För att detta ska bli helt komplett krävs att bygglovsavdelningen skickar ut påminnelser i de fall rapporter saknas och att registrering av inkomna rapporter sker. Under det senaste året har förskolor och skolor prioriterats. Registret bedöms vara tillräckligt klart för att målet ska kunna anses vara uppfyllt även om arbetet med registret kommer att fortsätta.

Mål PHU.8.3
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden