search
Sök
menu
Meny

Förtäta tätorter

Andelen inflyttningsfärdiga bostäder i förtätnings- och omvandlingsområden ska som rullande 5-årsmedelvärde överstiga 70 % av det totala antalet nya bostäder.

Det är angeläget att tillväxten av våra tätorter så lite som möjligt sker på jord- och skogsbruksmark, grönområden eller annan typ av värdefull mark. Detta undviks i viss utsträckning genom att förtäta staden istället för att bygga i dess utkanter. En förtätning medför även ett bättre underlag för en attraktiv kollektivtrafik och annan service vilket är angeläget från miljösynpunkt. Dessutom får invånarna närhet till service.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnås Målet bedöms kunna uppnås

Under perioden 2016-2020 byggdes 4218 nya bostäder. 70% av dem var förtätnings/omvandlingsprojekt, och 30% byggdes inom nyexploateringsområden. Föregående femårsperiod var andelen 69% och perioden dessförinnan var andelen 72%. Uppföljning görs årligen även i fortsättningen.

Mål PHU.8.1
Senast ändrad: 2021-07-05
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden