search
Sök
menu
Meny

Förtäta tätorter

Andelen inflyttningsfärdiga bostäder i förtätnings- och omvandlingsområden ska som rullande 5-årsmedelvärde överstiga 70 % av det totala antalet nya bostäder.

Det är angeläget att tillväxten av våra tätorter så lite som möjligt sker på jord- och skogsbruksmark, grönområden eller annan typ av värdefull mark. Detta undviks i viss utsträckning genom att förtäta staden istället för att bygga i dess utkanter. En förtätning medför även ett bättre underlag för en attraktiv kollektivtrafik och annan service vilket är angeläget från miljösynpunkt. Dessutom får invånarna närhet till service.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnås Målet bedöms kunna uppnås
Uppdrag Status Slutår Ansvar

Pågående enligt plan

1

Pågående enligt plan
Ekosystemtjänstanalys i detaljplaner

Pågående enligt plan

2021

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Pågående enligt plan

2

Pågående enligt plan
Utveckla gröna stråk från Södra Munksjön

Pågående enligt plan

Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB

Pågående enligt plan

3

Pågående enligt plan
Jämställd stadsutveckling

Pågående enligt plan

2020

Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden

Mål PHU.8.1
Senast ändrad: 2021-07-05
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden