search
Sök
menu
Meny

Stadsutveckling

Foto: Christina Lindqvist
Foto: Christina Lindqvist

En hållbar utveckling av våra städer med dess infrastruktur är en viktig förutsättning för att minska vår totala miljö-påverkan. Det är t.ex. angeläget att tillväxten av våra tätorter så lite som möjligt sker genom ianspråktagande av jord- och skogsbruksmark eller annan typ av värdefull mark.

Det är också angeläget att vi i all nyexploatering, förtätning och omvandling använder oss av ett hållbart byggande. Miljöåtgärderna ska samverka med arkitektoniska kvaliteter och genom tillgång till grönska och vatten, tillvaratagande av dagsljus och variation i syn- och hörselintryck skapas en miljö som människor mår bra i.

Den översiktliga planeringen ska främja en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och ta hänsyn till och samordna rele-vanta övergripande nationella och kommunala mål för att styra samhället mot en hållbar utveckling. Kollektivtrafik, gång och cykel ska prioriteras i planeringen där struktur, lokalisering och framkomlighet är viktiga faktorer. Den kommunomfattande översiktsplanen ska vara aktuell för att kunna nyttjas som ett strategiskt verktyg i den fortsatta planeringsprocessen. Tematillägg och fördjupningar ska vid behov komplettera översiktsplanen i fråga om aktualitet och detaljeringsgrad.

Kommunens planering och byggande ska ske utifrån över-siktsplanen, stadsbyggnadsvisionen, utbyggnadsstrategi, ramprogram för södra Munksjön och det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet.

Lokala miljömål

Förtäta tätorter

MålPHU.8.1

Andelen inflyttningsfärdiga bostäder i förtätnings- och omvandlingsområden ska som rullande 5-årsmedelvärde överstiga 70 % av det totala antalet nya bostäder.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Uppdragsstatus:  1 av 4 uppdrag är genomförda

Lägre radonhalt i bostäder

MålPHU.8.2

Radonhalten i alla bostads- och hyresrätter år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft. (Nationellt/regionalt miljömål)

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås

Ventilation - byggnader

MålPHU.8.3

År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2017 har en dokumenterat fungerande ventilation.

Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått
Målområde PHU.8
Senast ändrad: 2021-07-05