search
Sök
menu
Meny

Produktion

Elev studerar matte
Foto: Christina Lindqvist

Varor och tjänster ger upphov till olika typer av miljöpåverkan genom sin livscykel: från design, råvaruutvinning och produktion till användning och slutgiltigt omhänder-tagande, inklusive transporter i alla led. Ett hållbart jord- och skogsbruk är en viktig grund i varuproduktionen. Exempel på miljöproblem som kan kopplas samman med produktion och konsumtion av varor och tjänster är utarmande av naturresurser och biologisk mångfald, klimatpåverkan och utsläpp av kemikalier.

Kommunen har som vision att vara en god förebild i miljöarbetet. Vi arbetar därför löpande med att på olika sätt förbättra verksamheten för att minska den totala miljöpåverkan. Detta gäller både den egna verksamheten och verksamhet/produkter som handlas upp. Vi arbetar även för att fler verksamheter ska arbeta systematiskt med sina miljöfrågor genom olika slags miljöcertifieringar. Exempel på sådan utåtriktad verksamhet är miljödiplomering som är ett ledningssystem som Jönköpings kommun erbjuder och som lämpar sig väl för mindre företag, tjänsteföretag och offentliga verksamheter. Miljödiplomering används även i kommunal verksamhet. I skolor används bl.a. Grön Flagg som är speciellt utvecklat för förskolor och skolor av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Skola för hållbar utveckling är en annan nationell utmärkelse för skolor och förskolor.

Indikatorer

Miljöledningssystem

IndikatorPHU.14.1

Antal arbetsställen i Jönköpings kommun som är certiferade enligt ISO 14001 eller miljödiplomerade.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 197 stycken2019

Miljödiplomerade kommunala verksamheter

IndikatorPHU.14.6

Andel kommunanställda (årsarbetare) som omfattas av miljödiplom (exkl. skolor och förskolor).

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 13 %2019

Miljöcertifierade skolor och förskolor

IndikatorPHU.14.3
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 12 %2020

Ekologisk åker-/betesmark

IndikatorPHU.14.4

Andel ekologisk åker-/betesmark.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 16,7 %2018

Ekologiskt odlad åkermark

IndikatorPHU.14.7

Andel ekologiskt odlad åkermark

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 18 %2019
Målområde PHU.14
Senast ändrad: 2021-12-22