search
Sök
menu
Meny

Produktion

Elev studerar matte
Foto: Christina Lindqvist

Varor och tjänster ger upphov till olika typer av miljöpåverkan genom sin livscykel: från design, råvaruutvinning och produktion till användning och slutgiltigt omhänder-tagande, inklusive transporter i alla led. Ett hållbart jord- och skogsbruk är en viktig grund i varuproduktionen. Exempel på miljöproblem som kan kopplas samman med produktion och konsumtion av varor och tjänster är utarmande av naturresurser och biologisk mångfald, klimatpåverkan och utsläpp av kemikalier.

Kommunen har som vision att vara en god förebild i miljöarbetet. Vi arbetar därför löpande med att på olika sätt förbättra verksamheten för att minska den totala miljöpåverkan. Detta gäller både den egna verksamheten och verksamhet/produkter som handlas upp. Vi arbetar även för att fler verksamheter ska arbeta systematiskt med sina miljöfrågor genom olika slags miljöcertifieringar. Exempel på sådan utåtriktad verksamhet är miljödiplomering som är ett ledningssystem som Jönköpings kommun erbjuder och som lämpar sig väl för mindre företag, tjänsteföretag och offentliga verksamheter. Miljödiplomering används även i kommunal verksamhet. I skolor används bl.a. Grön Flagg som är speciellt utvecklat för förskolor och skolor av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Skola för hållbar utveckling är en annan nationell utmärkelse för skolor och förskolor.

Lokala miljömål

Miljöcertifierad kommunal verksamhet

MålPHU.14.5

Andel kommunanställda som omfattas av miljödiplom (undantaget skolor och förskolor) ska vara minst 75 % senast 2020.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås

Miljömärkta skolor

MålPHU.14.3

Andelen förskolor och skolor med miljöcertifiering (Grön Flagg, Miljödiplomering eller liknande) ska öka från 33 % (67 st) 2015 till 50 % (100 st) senast 2020 i Jönköpings kommun som geografiskt område.

Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts
Uppdragsstatus:  2 av 3 uppdrag är genomförda
Målområde PHU.14
Senast ändrad: 2021-12-22