search
Sök
menu
Meny

Lägre bensenhalt i luft

Senast 2020 ska halten av bensen inte överstiga 1 µg/m³ beräknat som ett årsmedelvärde. (Nationellt mål)

Bensen är en välkänd cancerframkallande substans som förekommer i bensin i halter upp till max 1 vol-% och som även nybildas i förbränningsprocesser. I tätorter härrör bensen framför allt från avdunstning från bensin samt från bilavgaser. Vedförbränning avger relativt höga halter av bensen.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnås Målet bedöms kunna uppnås

Årliga mätningar som utförs på Kungsgatan har de tre senaste åren legat under 1 µg/m³ beräknat som ett årsmedelvärde. År 2015 var det 0,77 µg/m³, 2016 ännu lägre 0,18 µg/m³ och 2017 samma halt 0,18 µg/m³. År 2020 var årsmedelvärdet 0,64 µg/m³, målet bedöms vara uppfyllt.

Mål PHU.2.4
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden