search
Sök
menu
Meny

Oljepannor – konvertering

Oljepannor i egenägda fastigheter ska senast 2020 konverteras så att oljeanvändningen reduceras med minst 45 % (basår 2013).

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Hänsyn tas till den framtida fjärrvärmeutbyggnaden och andra möjliga konverteringslösningar.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Arbetet sker löpande hos fastighetsförvaltningen.
Motivering/miljöeffekt:
Minskad oljeanvändning leder till minskade utsläpp av koldioxid från fossilt ursprung.
Finansiering:
Anslag för energieffektivisering/konvertering.

Kommentar

Utförda konventeringar har resulterat i en minskning av oljeanvändning med 34 % under perioden 2013-2017.

Resterande anläggningar kommer att utvärderas ifall det finns lönsamma och tekniskt sunda alternativ. Möjligheterna att minska användningen av olja i pannor med 45 % gentemot referensår 2013 bedöms vara måttligt till goda.

I början av år 2020 var målet inte uppnått. Mängden tankad olja hade då minskat med ca 22 % jämfört med basåret 2013.
Genom ett avtal som tecknats med Jönköping Energi kommer de oljepannor som finns kvar konverteras bort i snabbare takt. Målet är att år 2030 ska all energiproduktion inom avtalet vara fossilbränslefri. Senast år 2025 ska användningen av fossil eldningsolja ha reducerats med minst 75 % relaterat till användningen år 2019.

Uppdrag PHU.1.1.
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Kontakt: