search
Sök
menu
Meny

Laddningsstruktur - förberedelser

Jönköpings kommun ska fr.o.m. 2014 i samband med att kommunala mark- och gatuparkeringar anläggs förbereda för en ev. framtida utbyggnad av laddinfrastruktur genom att för 10 % av P-platserna på lämpligt sätt anlägga tomma rör och fundament. Vid byggande av kommunala parkeringshus ska en analys av framtida effektbehov, behov av tomrör m.m. göras med målsättning att 10 % av P-platserna ska kunna förses med laddningsmöjligheter och i vilken takt som det bör ske.

Från och med 2015 ska Jönköpings kommun även verka för att minst motsvarande ambitionsnivå tillämpas för parkeringsplatser som inte byggs i egen regi (i exploateringsavtal, detaljplaner och vid bygglov). (Jönköping Energi har efter att åtgärden fastställdes övertagit ansvaret att äga och driva affärsmässig utveckling av publika laddlösningar.)

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Tillämpas löpande i samband med att kommunala mark- och gatuparkeringar samt P-hus anläggs.
Motivering/miljöeffekt:
Elfordon är mer energieffektiva och ger upphov till mindre föroreningar vid användning. Det är kostnadseffektivt att vid annan byggnation förbereda med tomrör etc.

Kommentar

Tillämpas i kommunala projekt från och med 2014. Exempel på projekt där det tillämpats är i samband med VA-förnyelse på söder samt Ekhagsringen.
Jönköping Energi:
Övertagen infrastruktur är integrerad i Jönköping Energis publika utbud av laddplatser. Betallösning är etablerad under 2018 och för att säkra tillgänglighet uppgraderas vissa laddplatser under 2019. Fortsatt utbyggnad sker i takt med ökat marknadsunderlag.
Strategi för 2020 hos Jönköping Energi är fortsatt utbyggnad av publik struktur tillsammans med ökad satsning på lösningar för hemma- och destinationsladdning hos fastighet, brf, företag och privatkunder.

Uppdrag PHU.1.1.
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Delansvarig:
  • Jönköpings kommuns fastighetsutvecklings AB
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt: