search
Sök
menu
Meny

Bioolja i fjärrvärmenät och kommunal verksamheter

Senast 2020 ska samtliga spetspannor (används vid extra kall väderlek) samt stödpannor (används vid uppstart av fastbränslepannor) eldas med bioolja istället för fossil olja. Vissa reservpannor i fjärrvärmenätet som används mycket sällan (ej varje år) behöver även fortsättningsvis kunna eldas med fossil olja på grund av att biooljan har begränsad hållbarhet.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande: Under 2019 sker en planering av övergång till bioolja för kommunägda pannor genom att administrativa rutiner för hantering och rapportering av användning av bioolja tas fram. Bränslebyte och implementering av rutiner påbörjas under eldningssäsong 2019-2020.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande: Tekniska kontorets fastighetsförvaltning och JEAB ansvarar för identifiering av vilka pannor som berörs av åtgärden samt framtagning och implementering av nödvändiga administrativa rutiner i respektive organisation.
Motivering/miljöeffekt: Utsläpp av växthusgaser kan reduceras genom att använda bioolja istället för fossil olja.
Finansiering: Inom ramen för ordinarie budget.

Kommentar

Övergång till bioolja har utförts för anläggningar som används i den normala driften. Pannor som används i begränsad omfattning endast som reserv finns fortfarande fossilolja då denna har längre hållbarhet.

Vid nybyggnationer tas alltid höjd för bioolja.

Under 2020/2021 har Jönköping Energi påbörjat övertagande av drift av kommunens pannor. Även här ses möjligheterna över för övergång/ombyggnationer till biodrivmedel. Detta är ett pågående arbete.

Uppdrag PHU.1.1.115
Senast ändrad: 2021-07-01
Ansvarig organisation:
  • Jönköping Energi AB
  • Tekniska nämnden
Kontakt: