search
Sök
menu
Meny

Koldioxidutsläpp totalt - kommunal verksamhet

Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet till följd av uppvärmning, elanvändning samt transporter ska minska med minst 70 % till 2020 (med 2007 som basår). Utfallet 2019 var -72 %. Anledningen till att utsläppen ökade kraftigt mellan 2007 och 2008 är att kommunen då började köpa ursprungsmärkt el från panna 1 i Torsviks kraftvärmeverk. Eftersom den eldas med avfall medför den elen högre CO2-utsläpp jämfört med Nordisk elmix som köptes innan. Från och med 2015 köper kommunen ursprungsmärkt förnybar el från panna 2 i Torsviks kraftvärmeverk som eldas med förnybara bränslen vilket har gjort att CO2-utsläppen minskat kraftigt. Det kan således konstateras att köp av förnybar el är viktigt för att påverka koldioxidutsläppen från kommunal verksamhet. Anledningen till att utsläppen ökade mellan 2016 och 2017 är huvudsakligen att fjärrvärmeanvändningen ökade i kommunens fastigheter i kombination med att användningen av fossil energi i fjärrvärmenätet i kommunen ökade vilket fick till följd att emissionsfaktorn för fjärrvärme steg med 25 %. Huvudskälet till varför utsläppen ökade mellan 2018 och 2019 var att ytan med inhyrda lokaler ökade.

Utsläpp av koldioxid från kommunal verkamhet (ton)

Datakälla: Jönköpings kommun m.fl.

Kommentar

Det finns brister i statistiken. En av de större bristerna är avsaknad av energistatistik för inhyrda lokaler. Dessa utsläpp har uppskattat/beräknats lite olika över tid. 2019 har utsläppen (även historiskt) beräknats med utgångspunkt från inhyrd yta och specifikt CO2-utsläpp per m2 i egenägda fastigheter.
Nyckeltalet inkluderar inte allmännyttig verksamhet som utförs av privata aktörer, till exempel friskolor, privat hemtjänst, m.m.

Indikator PHU.1.2.1
Senast ändrad: 2021-06-30