search
Sök
menu
Meny

Koldioxidutsläpp per årsarbetare

Att relatera verksamhetens omfattning till antal årsarbetare är ett mycket grovt mått men kan ändå ge en indikation på utsläppens storlek oberoende av omfattningen av den kommunala verksamheten. Anledningen till att utsläppen ökade mellan 2007 och 2008 är att kommunen då började köpa ursprungsmärkt el från Torsvik kraftvärmeverk (panna 1). Eftersom den eldas med avfall medför den elen högre CO2-utsläpp jämfört med Nordisk elmix som användes innan. Från och med 2015 köps ursprungsmärkt el från Torsvik kraftvärmeverks panna 2 vilket är anledningen till att utsläppen då minskade kraftigt. 2010 var ett ovanligt kallt år.

Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet (kg/årsarbetare)

Datakälla: Jönköpings kommun m.fl.

Kommentar

Det finns brister i statistiken. En av de större bristerna är avsaknad av energistatistik för inhyrda lokaler. Dessa utsläpp har uppskattat/beräknats lite olika över tid. 2019 har utsläppen (även historiskt) beräknats med utgångspunkt från inhyrd yta och specifikt CO2-utsläpp per m2 i egenägda fastigheter. Nyckeltalet inkluderar inte allmännyttig verksamhet som utförs av privata aktörer, till exempel friskolor, privat hemtjänst, m.m. Lite olika mått har använts på "verksamhetens omfattning", sedan 2011 används antal årsarbetare där frånvaro tagits bort vilket innebär att en något lägre siffra använts under senare år. Det bedöms på ett bättre sätt spegla den verkliga verksamhetens omfattning om frånvaron inkluderas.

Indikator PHU.1.2.3
Senast ändrad: 2021-06-30