search
Sök
menu
Meny

Klimat

Vy över Vättern
Foto: Christina Lindqvist

Enkelt uttryckt innebär växthuseffekten att solstrålningen värmer upp jordytan och växthusgaserna i atmosfären håller kvar den utgående värmestrålningen genom att reflektera värmen tillbaka mot jordytan. Naturliga växthusgaser som finns i atmosfären är framförallt vattenånga och koldioxid. Våra mänskliga aktiviteter förstärker växthuseffekten utöver naturliga variationer, främst genom förbränning av kol, olja och naturgas som ökar halterna av koldioxid i atmosfären. Åtgärder med koppling till klimatfrågan redovisas huvudsakligen i avsnitten Stadsutveckling, Infrastruktur för trafik samt Energi och Transporter.

Lokala miljömål

Minskade utsläpp av växthusgaser - geografiskt område - delm

MålPHU.1.1

Utsläpp av växthusgaser* i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 40 % från 1990 till 2020.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  16 av 22 åtgärder är genomförda

Minskade koldioxidutsläpp - kommunal verksamhet - delmål

MålPHU.1.2

Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter i kommunal verksamhet ska minska med minst 70 % till 2020. Basår 2007.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  11 av 16 åtgärder är genomförda

Nyckeltal - Geografiskt område

Växthusgasutsläpp totalt (CO2-ekv)

IndikatorPHU.1.2

Växthusgasutsläpp totalt (ton CO2-ekv/år)

Transportsektorn - Växthusgaser

IndikatorPHU.1.3

Transportsektorn - Utsläpp av växthusgaser (CO2-ekvivalenter)

Nyckeltal - Kommunal verksamhet

Koldioxidutsläpp totalt

IndikatorPHU.1.4

Utsläpp av koldioxid från kommunal verkamhet (ton)

Koldioxidutsläpp per årsarbetare

IndikatorPHU.1.5

Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet (kg/årsarbetare)

Koldioxidutsläpp - egenägda fastigheter

IndikatorPHU.1.6

Utsläpp av koldioxid från egenägda fastigheter (kg/m2)

Koldioxidutsläpp - transporter/maskiner

IndikatorPHU.1.7

Utsläpp av koldioxid från transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Koldioxidutsläpp per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorPHU.1.8

Utsläpp av koldioxid från transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kg/årsarbetare)

Koldioxidutsläpp - persontransporter

IndikatorPHU.1.9

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Koldioxidutsläpp per årsarbetare - persontransporter

IndikatorPHU.1.10

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kg/årsarbetare)

Målområde PHU.1
Senast ändrad: 2018-09-19