search
Sök
menu
Meny

Infrastruktur för trafik

Foto: Christina Lindqvist
Foto: Christina Lindqvist

Infrastruktur för trafik utgör en stor och viktig del av stadsutvecklings-arbetet. För att kunna förflytta så många människor som möjligt på den tillgängliga ytan i stadens transportsystem behöver ett yteffektivt transportsystem skapas. Det innebär bl.a. att det är angeläget att våra tätorter har en attraktiv och väl fungerande kollektivtrafik samt att det finns väl fungerande gång- och cykelvägar. Kollektivtrafik, gång och cykel ska prioriteras i planeringen där struktur, lokalisering och framkomlighet (inte minst för utryckningsfordon) är viktiga faktorer.

Lokala miljömål

Hållbart trafiksystem

MålPHU.9.1

Trafikökningen i Jönköpings kommun ska ske med de hållbara färdmedlen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dessa är norm i stads- och trafikplanering och ska ges förutsättningar att utvecklas för att biltrafiken inte ska öka i takt med befolkningstillväxten. Motorfordonstrafiken till och från centrum ska inte öka jämfört med 2012.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Uppdragsstatus:  5 av 13 uppdrag är genomförda

Attraktivare kollektivtrafik i Jönköpings kommun

MålPHU.9.2

Jönköpings kommun ska med utgångspunkt från Handlingsprogrammet för kollektivtrafiken i Jönköpings kommun, tillsammans med Jönköpings Länstrafik arbeta för en successiv utveckling av kollektivtrafiken inom kommunen. Detta för att kollektivtrafiken tillsammans med gång- och cykel ska klara av att ta en stor del av kommunens framtida trafikökning. Som indikator på utveckligen ska årlig uppföljning ske av antalet vagnskilometer samt antalet resor/invånare och år.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Uppdragsstatus:  1 av 4 uppdrag är genomförda

Attraktivare regional persontågstrafik

MålPHU.9.3

Kommunen ska tillsammans med Jönköpings Länstrafik arbeta för en successiv utveckling av den regionala persontågstrafikens kapacitet på Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan. Antalet tåg i dimensionerande tid och restider enligt tidtabell ska årligen följas upp.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Uppdragsstatus:  0 av 2 uppdrag är genomförda
Målområde PHU.9
Senast ändrad: 2021-08-18